Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
http://www.gossiplanka-hotnews.com/2014/07/sri-lanka-school-hijab-problem-ok.htmlyscdí yqgmfÜ wjika

w.úkqiqre ;SrKh fohs wdfh;a ;ykï l;d nE  ^ùäfhda&

uqia,sï ujq jrekag Tjqkaf.a mdrïmßl yscdí we÷ñka mdi,aj,g we;=¿ ùu ;ykï fkd lrk fuka fYa%IaGdêlrKh wOHdmk n,OdÍkag ksfhda. lf<ah'

fuu ksfhda.h lv lrk úÿy,am;sjrekag tfrysj oeä l%shdud¾. .ekSug isÿjk njhs ;Skaÿj m%ldYhg m;a lrñka w.úksiqre fudydka mSßia lshd isáfha'

rdc.sßh" ckdêm;s nd,sld úÿyf,a bf.kqu ,nk uqia,sï cd;sl oeßhlf.a ujlg mdrïmßl yscdí we÷u we| mdi,g we;=¿ ùu ;ykï lrñka tys úÿy,am;sjßh úiska lrk ,o ksfhda.hla wNsfhda.hg ,la lrñka f.dkq l< fm;aiul ;Skaÿj foñka w.úksiqrejrhd by; lS ;Skaÿj m%ldYh l, nj fm;aiïldr md¾Yjfha kS;sfõ§ tï'tï'iqyhs¾ îîiS ixfoaYhg m%ldY lf<ah'

“wêlrK ms<sn|j wms i;=gq fjkjd' yscdí we÷u ms<sn|j iudcfha ÿ¾u; rdYshla me;sÍ ;snqKd' fï ;skaÿj;a iu.u ta ish,a, ì| jegqKd”hs lshd isá kS;sfõ§ iqyhs¾ th uqia,sï ck;djf.a whs;Ska ;yjqre flreK kvq ;Skaÿjla f,ihs y÷kajd ÿkafka'

fm;aiu úNd.hg le|jk ,o wjia:dfõ lreKq oelajQ niakdysr m<d;a wOHdmk wOHlaIljrhd fm;aiïldßhg yscdí we÷ñka rdc.sßh"ckdêm;s nd,sld úÿy,g we;=¿ ùug mkjd ;snqK ;yku bj;a lrk nj oekqï ÿkafkah'
uqia,sï ixialD;sh

tfy;a mdi,g we;=¿ùfï § ish wkkH;djh ;yjqre lr .ekSug fm;aiïldßh iydh Èh hq;= njg fldkafoaishla mkjk fuka Tyq Tyq wêlrKfhka b,a,Sula lf<ah'

tu b,a,Sug wjir ,nd ÿka wêlrKh fm;aiïldßhg yscdí we÷ñka mdi,g we;=¿ ùug bv fok f,ihs ksfhda. lf<a'

mdrïmßl yscdí we÷u we| mdi,lg we;=¿ ùfï jro l=ulaoehs m%Yak l< w.úksiqrejrhd wkjYH .egqï we;s lr fkd .ekSug ishÆ md¾Yj j.n,d .; hq;= njhs lshd isáfha'

ishÆ cd;Skaf.a ixialD;sl jákdlï j,g .re lrk fuka wOHdmk n,OdÍkag Wmfoia fok fuka kS;sm;sjrhdg kshu l, w.úksiqrejrhd" kS;s .rel mqrjeishkag muKla ieu úgu wêlrKfha wdrlaIdj ysñ jk njhs lshd isáfha'

^mqj;g wod, ùäfhdaj my;ska&සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.