Chinese beauties Half Naked at PolonnaruwaChinese Miss Universe finalists visiting Sri Lanka miss chaina lanka miss sri lanka girls miss india 
http://www.gossiplanka-hotnews.com/2014/08/chinese-beauties-half-naked-at.html

Ök rE /ðKka wv ksrej;ska rdc iNd uKavmfha
fï Èkj, furg ixpdrhl ksr; jk f,dal rE /ðK ;rÛfha wjika jghg iqÿiqlï ,nd we;s Ök iQremsKshka 15 fokd fhdodf.k ft;sydisl isoaOia:dk u; Ñ;%máhla rE.; lsÍfï lghq;= wdrïN lr we;ehs jd¾;d fõ'

tu Ök ;reKshka fmdf<dkakrefõ mrdl%undyq
rdciNd uKavmfõ wv ksrej;ska Tjqka iu. meñKs lKavdhula Pdhd rEm yd ùäfhda lr we;'

fuu isoaOia:dk u; isg rE.; lsÍï kS;sfhka ;ykï lr ;sìh§ mqrdúoHd fomd¾;fïka;=j yd ixialD;sl ;%SfldaK jHdmD;sh fï i|yd wjir § we;ehs i|ykah'