Islamic Plan to Start Sharia Schools in Sri Lankalanka islam muslim bodubala sena case bbs ganasara gossip news in fast bodubala muslim case aluthgama case anda most
http://www.gossiplanka-hotnews.com/2014/08/islamic-plan-to-start-sharia-schools-in.html

Ydßhd kS;sh W.kajkwdrdì mdi,a ,.§u 

;%Sl=Kdu, Èia;‍%sla md¾,sfïka;= uka;‍%S tï'tia' ;jqIsla uy;d úiska furg ;=, Ydßhd kS;sh b.ekaùu i|yd mdie,la wdrïN lsÍug md¾,dfïka;= flgqïm;la bÈßm;a lsÍug iQodkï fõ'

fï nj oelafjkafka Tyq úiska mqj;a m;l m, lr we;s oekaùulhs'

Ydßhd kS;sh l%shd;aul lrk foajOrujd§ka ìyslsÍu yd bia,dï O¾ug wdrlaId lsÍu fuu mdie, ìyslsÍfï wruqK nj oekaùfï oelafõ'