Roshan - Kushlani Dancing in Malaysiahttp://www.gossiplanka-hotnews.com/2014/08/roshan-kushlani-dancing-in-malaysia.html
ckm%sh k¿ frdIdka rKjk miq.sh m<uq od l=Ya,dks iu. hq. Èúhg t<UqKs' újdy Èúhg we;=,;a ùug m%:u
uef,aishdfõ rE.; lrk lrk ,o Tjqka fofokdf.a ùäfhdajla n,kak my;ska'