Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
f*ianqla uÛska y÷kd.;a nexl= ks,Odßkshla iuÛ jir 06l wdor iïnkaO;dhla meje;ajQ ud;f,a m%foaYfha jHdmdßl ;reKhl= is;a;ejq,g m;aj ;reKshf.a ksfjigu meñK ji mdkh fldg Èú kid .ekSfï mqj;la wkqrdOmqrfhka jd¾;dfõ'

71 fldgi" fmd,aj;a;" ueáh;a; ud;f,a ,smskfha mÈxÑ jHdmdßlhl= jQ úmq, l=udr we,aúg., kue;s 29 yeúßÈ ;reKhdf.a urKh iïnkaOfhka hiisrmqr wkqrdOmqr ,smskfha mÈxÑ lelsrdj k.rfha m%isoaO fm!oa.,sl nexl=jl fiajfha kshq;= nexl= ks,Odßkshla jk fyaud.uf.a ksudks ysreKsld kue;s 22 yeúßÈ fukúh wkqrdOmqr YslaIK frdayf,a meje;s yÈis urK mÍlaIKfha § idlals ,nd foñka mjid ;snqfka fujekakls'


,2009 jif¾ wka;¾ cd,fhka ^uqyqKq fmd;ska& ud ñh.sh wh y÷kd .;a;d' bkamiq wm fofokdg fomd¾Yajfhau leue;a; o ,enqKd' Tyq udi follg muK jrla udf.a ksfjig wdjd .shd' ud nexl= ks,Odßkshla jYfhka fiajh lrk ksid iqyo yuqj,g iy ys;ñ;=rkaf.a idoj,g iyNd.S ùug isÿjqKd' Tyq ta i|yd ud yg úúO ;yxÑ mkjkq ,enqjd' wfma y|yka o fkd.e,mSu ksid ud wdor iïnkaO;dj keje;ajQjd'

wf.daia;= ui 29 jeksod 01'45 g muK úmq, l=udr mhskau wmf.a ksfjig meñKshd' meñK ud;a wïud;a iuÛ l;d l<d' kej; rKavq lsÍug wjYH keye lshd lsjqjd' wmf.a iïnkaOh fkdkj;ajk f,i b,a,d isáhd' bkamiq Tyq îug j;=r ùÿrejla b,a,d f.k bka Nd.hla mdkh lr b;=re j;=r ál TÆfõ y,d .;a;d'

bkamiq Èh keu i|yd ;=jdhla o b,a,d f.k kdk ldurhg f.dia fodr jid .;a;d' ál fõ,djlska kdk ldurfha ùÿrejla lefvk yv weyqkd' wms l,n, ù kdk ldurfha fodr wer n,oa§ Tyqf.a lg jfÜ iqÿmdg fmk jf.a ;snqKd'

Tyq ug l;d lr Thdf.a fomduq, uefrkak ´fka lshd lsjqjd' uu úmq, l=udrj oE;ska w,a,d .;a;d' wie,ajeis ffjoHjrhl= iy wie,ajeishka iuÛ tlaù Tyq frday,a .; lsÍug lghq;= l<d',

ji mdkh lsÍfuka nrm;< f,i frda.d;+r ù Èk 19l ld,hla wkqrdOmqr YslaIK frdayf,a ysÈis m%;sldr tallfha iy jdÜgq wxl 17 m%;sldr ,enQ tu ;reKhd ñhf.dia ;sfí'

ñh.sh ;reKhd úiska ish fma%ujka;shg ,shq msgq 14 lska hq;= iúia;rd;aul ,smshla o fmd,Sish uÛska fmd,sia Ndrhg f.k urK mÍlaIljrhd fj; bÈßm;a lr ;sìKs'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.