Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Sri Lankan man dies from heart attack after receiving hiked
,hsÜ ì, oel f.ysñhdg yDohdNdOhla je<‍ffËhs

l=vd mjq,lg remsh,a ,la‍I tl yudrl muK udisl úÿ,s ì,la ,eîfuka miq .DyuQ,slhdg yDo frda.h W;aikakj ù frday,a .; lsÍfï isoaêhla noafoa.u wl=ráh m‍%foaYfhka jd¾;d fõ'

ore fofokl=f.ka hq;a mjq,l .Dy uQ,slhd fmof¾re ld¾ñlfhls' iuDoaê,dNSka f,i l,la Ôj;a jQ tu mjqf,a jeäu,a ÈhKsh úfoia /lshdjl ksr;jkakSh' Tjqka mÈxÑ l=vd ksjfia n,aí 6la j;=r fudagrhla iy YS;lrKhla Ndú;d lrhs' óg jir 08lg fmr ish ksjig úÿ,sh ,nd .;a od isg remsh,a 400lg jeä fkdjQ úÿ,s ì,la ,eî fkd;snqK o 1"46"561'78 ,hsÜ ì,la iema;eïn¾ ui 10 jeks Èk ;uka fj; ,enqK nj Tjqka mjihs'wod, udih i|yd tall 68la fjkqfjka wh úh hq;= remsh,a 842'40 uqo, iu. f.úh hq;= iïmQ¾K uqo, remsh,a tla,la‍I y;,sia yhoyia mkaish yeg tlhs Y; ye;a;wgla ^1"46"561'78& f.úh hq;= f,i i|yka úÿ,s ì, ;uka fj; ,enqK nj;a th oelSfuka ;ukag ord.; fkdyels fõokdjla iu. yDo frda. ;;ajh W;aikakj m‍%;sldr ,nd.ekSug isÿ jQ nj;a .Dy uQ,sl ,d,a fldä;=jlal= uy;d lSfõh'

fudyqf.a ìß| jk §msld u,aldka;s uy;añh kñka ksjig úÿ,sh ,nd f.k ;sfnk w;r weh mejiQfõ wf.daia;= udifha úÿ,s ì, fjkqfjka remsh,a ,la‍I tlyudrla muK f.ùug isÿ ù we;s njhs'

fï iïnkaOj m‍%dfoaYsh úÿ,s bxðfkare isß,a lreKdkdhl uy;df.ka l< úuiSfï§ fyf;u mejiqfõ ,uu Th lshklï fï .ek oekf.k ysáfha keye' uu oeka mß.Klfhka wjYH f;dr;=re n,d lshk lï ÿrl;kfha /£ bkak, hkqfjks' wk;=rej Tyq mejiQfha fuu úÿ,s ì, fld<U m‍%Odk ld¾hd,hg okajd ,nk ui ksjerÈu f,i fï ksjig wod< úÿ,s ì, ,nd §ug lghq;= lrk njhs'
Light Billl www.nethfm.com00002Light Billl www.nethfm.com00005


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.