Harin Fernando with Nadesha HemamaliSri Lankan Telugu Film Actress Nadeesha Hemamali sri lankan actress, actress, models, images, sri lanka, super actress, fashion
k§Id fyauud,S nÿ,af,a kj;S'' yÍkaf.ka fjku iem meflachla

tlai;a cd;sl mla‍I W!j m<d;a uy weu;s wfmala‍Il yÍka m‍%kdkaÿ uy;df.a ch.‍%yKh fjkqfjka tu mla‍Ifhka ol=Kq m<d;a iNdjg ;rÛ jeÿkq ckms‍%h rx.k Ys,amskS k§Id fyauud,S fukúho meñK kej;S isák nj nÿ,af,a wdrxpd ud¾. mjihs'

weh ksrka;rfhkau yÍka m‍%kdkaÿ uy;d /£ isák ia:dkj, /£ isák njo mjik tlS wdrxÑ ud¾. weh fjkqfjka úfYaI myiqlï i,id we;ehso lshhs'