Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
ice buccket sri lanka hirunika amumiris challage lanka SL amumiris ice buckket lanka gossip

 click here
 óg i;shlg follg muK fmr wka;¾cd,h mßyrKh lrk ishÆu fokd ÿgq fohla ;uhs whsia nlÜ pef,akaÊ th úfoaYSh rgj, ckm%sh mqoa.,hka úiska isÿ lrkq ,enqjd' tu wNsfhda.h u.ska tu wruqo, miq.sh cq,s ui 29 jeks Èk isg wf.daia;= ui 27 jk Èk olajd wfußldkq fvd,¾ ñ,shk 94'3l uqo,la tl;= lr .ekSug iu;aj ;sfnkjd'
tfiau fuu whsia nlÜ pef,kaÊ tlg Y%S ,dxlSh l,d lrejka" foaYmd,k{hska wd§ úúO msßia iyNd.s jqKd'

tfy;a wms fï lshkak hkafka whsia nlÜ pef,kaÊ tl .ek fkfjhs'

wfma rgg .e,fmk wdldrfha Wmldrd;aul l%shdjla isÿ lsÍug uqyqKq fmdf;a msßila W;aidy .ksñka isákjd' Tjqka fuh y‍÷kajd fokafka wuq ñßia pef,akaÊ f,ihs' fuys§ wNsfhda.h jkafka wNsfhda.h Ndr.kq ,nk ;eke;a;d úiska wuq ñßia lr,a ;=kla ld oeñh hq;= ùuhs'

fuu wuq ñßia pef,kaÊ tl u.ska Tjqka n,dfmdfrd;a;= jkqfha jl=.vq frda.Ska fjkqfjka wruqo,a tl;= lsÍula isÿ lsÍuhs' fuu wuq ñßia wNsfhda.h ixúOdkh lrk risl kdkdhlaldr ;u woyi iïnkaOfhka Tyqf.a jpkfhka olajd ;snqfKa my; wdldrfhka'

rcrg jl=.vq frda.Ska fï fjkfldg 20"000la bkakjd' ta w;r bkak whf.ka yeuodu fofofkla ñh hkjd lsh,hs lshkafka' fïlg fya;=j fjkafka ner f,day §¾> ld,Skj YÍr .; ùu lsh,hs ta .ek mÍlaIK lrk úfYaI{fhda lshkafka'''' fï frda.hg jeä yßhla f.dÿre Wfka rgg n; imhmq f.dúfhda nj wms ldgj;a ryila fkfï'''wms yefudau ta wh jjmq f.dhfuka .;a;= ù j,ska Ôúf;a tl ojila yß n;a ld, we;s'

fï wfmau rfÜ ñksiaiq fjkqfjka wms;a wmsg yels fohla lrkak ´fka lshk woyi f.dv fofklaf.a ys;a ;=< ;sfhkjd lshk tl wms okakjd''' ‪wuq ñßia pef,akaÊ ‬ tl ckm%shj ;sfhk fï fj,dfõ wms ys;=jd kd,d fkfï ld,d pef,akaÊ  lrkak''' wfmau ñksiaiq fjkqfjka' ‪wuq ñßia pef,akaÊ ‬ tl wms lrkafka rcrg jl=.vq frda.fhka mSvd ú¢k wfmau ñksiaiq fjkqfjka''' thd,g irKla fjkak'''

pef,akaÊ tl hk úÈh ir<hs''' pef,akaÊ tl wuq ñßia lr,a ;=kla ñks;a;= foll§ ld,d bjr lrk tl''' Tng mq¿jx Tn okak y÷kk 5 fofklag pef,akaÊ lrkak' Tjqka pef,akaÊ tl Ndr.;af;d;a fï jevigyk i|yd fjk wruqo,g remsh,a 100$} lska odhl fjkak ´fka''' pef,akaÊ tl Ndr fkd.;af;d;a jl=.vq frda.S wruqo,g remsh,a 1000$}la mß;Hd. lrkak ´fka''' fï wdldrhg Tn okak lshk whg ,wuqñßia pef,akaÊ, lrñka wruqo, ;rlsÍug Tfí odhl;ajh wms n,dfmdfrd;a;= fjkjd'''

ta jf.au fï tl;= fjk uqo,a b;du meyeÈ,s iy úksúo fmfkk wdldrhg rcrg jl=.vq frda.Ska i|yd ,nd§fï jevms<sfj,l=;a wms úiska fï jkúg;a isÿlrf.k hkjd''' wruqo, ;ekam;a l<hq;= nexl= .sKqï wxlh iy ta iïnkaO jeä úia;r b¢ßfha§ Tnfj; ,nd§ug;a wms n,dfmdfrd;a;= fjkjd'''

wuq ñßia wNsfhda.hg fï jk úg uqyqK§ we;s lsysm fofklaf.a ùäfhda my;ska oelafõ'

risl kdkdhlaldr tu wNsfhda.h y÷kajd foñka wuq ñßia lE wdldrh


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.