Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
upeksha meaning upeksha sanskrit upeksha swarnamali and akalanka upeksha meaning in hindi upeksha nonis upeksha swarnamali mahesh chaminda walawegama upeksha perera upeksha adikari
wms yemqfka fufyuhs WfmalaId fy,slrhs


“l;d lrmq tl fyd|hs' udOHh ;=<ska isoaêfha ienE ;;= fy<s lrkak tal ug wjia:djla fjkjd' b;du iq¿ isoaêhla ;uhs úYd, mqj;la  úÈhg fï me;sß,d .sfha' wka;¾cd, fjí wvú fï mqj;g úúOdldr uqyqKqjr È,d ;snqKd'''”WfmalaId ieye,aÆfjka yskdfj,d wfma l;d nyg tl;= jqKd' bkamiqj wm wef. ka úuiqfõ isÿùfï i;H f;dr;=re fudkjdo lshk tl'

“tod ojiu wms .ïmy wdY%s;j ;uhs wfma jev lghq;= isÿ lf<a' tod ta hk w;r;=r ;uhs wk;=r isÿjqfKa' t;ek mdf¾ jx.= jla iys; ;ekla' wfma Ôma r:h bÈßhg ;%sfrdao r:hla wdjd' tlajru ;%sfrdao r: ßheÿrd jerÈ me;a;g yerùu ksid wfma Ôma r:h Èydg yeß,d th wfma r:fha jï me;af;a .egqKd'”

bkamiqj fudlo jqfKa@
yemamqk mdrg ;%sfrdao r:h fmr¿Kd' ;%sfrdao r:fha msgqmi ysgmq flkdg lsisu wk;=rla jqfKa kE' ;%sfrdao ßfha ßheÿrd jeàu ksid
ysi jeÈ,d ;=jd, jqKd' wfma r:fha jï me;a; ydks isÿ jqKd' wmsg ;=jd, isÿjqfKa keye'

;%sfrdao r: ßheÿrd frday,a .; l< njhs wdrxÑ ud¾. Tiafia oek .kak ,enqfKa
Tõ" tal we;a;' kuq;a Tyqj frday,g /f.k .syska frday,a .; lf<a wms'

wk;=rg jrolre Tyqo@
je/oao Tyqf.a' ta;a ta ukqiaih jeá,d ysfika ‍f,a .,kjd oelalu wms uq,skau lf<a Tyqj frday,g wrf.k .sh tl' ta mqoa.,hd jl=.vq wdndOhlska fmf<k flfkla' ta ysxou Tyqg /lshdjla wysñ fj,d'

uu Tyqg /lshdjla ,ndfokak ‍fmdfrdkaÿ jqKd' ta;a frda.dndOh ysxod /lshdjlg iqÿiq uÜgul ;uka ke;s nj Tyq mejiqjd' Tyqj frday,a .; lr,d wms ‍fmd,Sishg;a .syska wod< lghq;= l<d'

;%sfrdao r: ßheÿrdg we;s jQ ;=jd,h nrm;< tllao@
keye' ysi jeÈ,d ;uhs ;=jd, fj,d ;sfhkafka'

Tyq ojia lsysmhlau frday,a .; fj,d isáhd fkao@
Tyqf.a  wr uq,ska lS frda.S ;;a;ajhhs" wk;=ßka we;s jQ ;=jd,hhs folu ysxod ;uhs thdg ojia lSmhla frday‍f,a bkak isÿjqfKa'

ßh wk;=r ksid Tng kS;sh bÈßhg hkak isÿjqKdo@
rgl mj;sk isú,a kS;shla ;sfhkjd' ta wkqj wk;=rla jqKdu fmd,Sishg hdu" Widú odk tl isÿjkjd' th ldg;a ‍fmdÿhs' ta yereKu wfma md¾Yajhka fol w;r .eàula we;s jqfKa keye' jro ;%sfrdao r: ßheÿrdf.a jqK;a Tyqf.a frda.S ;;a;ajh yd È<s÷lu .ek is;,d uu Tyqg uqo,ska mjd wdOdr l<d'

fï ßh wk;=r .ek jerÈ mqj;a uejqKq nj WfmalaId mejiqjd'''
uu ßh wk;=rlg n÷ka jqKd lsh,d f,dl= rdjhla .shd' uf.ka fndfyda wh ta .ek úuiqjd' wk;=ßka wfma Ôma r:hg;a ydks jqK ysxod wmsg isÿjqKd wfma jdykh;a ‍fmd,Sisfha ;sh,d tkak' miqjod iuyre ‍fmd,sishg .syska jdyfka PdhdrEm .kak'

ùäfhda lrkak mjd W;aiy lr,d ;sfhkjd' ta jf.au ;uhs ;%sfrdao r: ßheÿrdf. frda.S ;;a;ajhhs wirK ;;a;ajhhs .ek ys;,d uu Tyq frday,a .; lr,d ta ishÆu lghq;= isÿl< ysxod we;eï ;ekaj, i|yka fj,d ;snqfKa ßh wk;=r uf. ßhÿref.a jrÈka isÿjQ nj'

yenehs ta fj,dfõ ;%sfrdao r:h tlmdrgu uf. jdyfkag yefroa§ uf.a ßheÿrd tlmdrgu jdyfka k;r lr<d' k;r l< jdyfka ;uhs ;%sfrdao r:h yemamqfKa' wfma jdyfka ta fj,dfõ tlmdrgu k;r lrkafka ke;=j bÈßhg .shd kï Th wk;=r Thg jvd m%n, jkakg ;snqKd'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.