Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
hirunika premachandra hirunika premachandra songs hirunika premachandra photos hirunika gossip hirunika premachandra news hirunika menikpura hirunika premachandra namal rajapaksa hirunika premachandra youtube
ux wo fu;ek bkafka ndysr l%shdldrlï ksid

;uka wo fï ;ek bkafka ndysr C%shdldrlï ksid hhs niakdysr m<d;a iNd uka;‍%SkS ysreKsld fma‍%upkao% fukúh mjihs'

weh fufia i|yka lf,a l=vd nq;a.uqj rdcisxy cd;sl mdif,a§ mej;s u;ao%jH ksjdrK jevigykla wu;ñks'

weh tys§ fufiao lSjdh'‘uu wOHdmkh ,enqfõ fld<U úYdld úoHd,fha' mdif,a ysgmq ola‍I;u YsIHdj uu fkdfjhs' úNd.hl§ m<uq jekshd" oy jekshd" úis jekshd fj,;a keye' mka;sfha <uhs 40la ysáhd kï uu 39 jekshd fj,;a ;sfhkjd' uq¿ jif¾u ysgmq oÛu <uhd uu hehs miq.sh Èk niakdysr m<d;a chj¾Okmqr wOHdmk l,dm fldÜGdihg wh;a mdi,la jk l=vd nq;a.uqj rdcisxy cd;sl mdif,a meje;s u;ao%jH ksjdrK jevigykg tlafjñka niakdysr m<d;a iNd uka;%skS W;=re fld<U wdKavq mla‍I m%Odk ixúOdhsld ysreKsld fma%upkao% uka;%sjßh tu úoHd,fha fcHIaG isiqka yuqfõ ;jÿrg;a mejeiqjdh' tu wjia:dfõ§ jeäÿrg;a woyia oelajQ t;=ñh mejeiqfõ uu Thd,d jf.a .jqu we|,d ms<sfj<lg ysáfha keye' uvlßfhla jf.a im;a;= fofla uv .df.k ;uhs mdif,a isáfha' kuq;a uu k¾;kh" rx.kh" .dhkh"


fkÜfnda,a" ndialÜ fnda,aj,g ;uhs jeä leue;a;la oelajQfha' idudkH fm< wjidk jdr úNd.fha§ ug .Ks;h úIhg ;snqfKa ,l=Kq 15hs' uu f.or .syska wïudg lsõjd .Ks;hg ,l=Kq 65la yïnjqKd lsh,d' .Ks;h úIh W.kajmq àp¾f.ka wïud ta .ek weyqjdu àp¾ lsh,d .Ks;h úIhg ug ;snqfKa ,l=Kq 15hs lsh,d' miafia ta àp¾ ug lsõjd ÿfõ ug ,eÊcd lrkafka ke;sj fldfydu yß idudkH fm<ska .Ks;h úIhg tia iud¾:hla .kak lsh,d' ta wjia:dfõ§ àp¾ lshmq foa ug ord.kak nerej .shd' uu ta fudfydf;a b|,d Wkkaÿ fj,d idudkH fm< úNd.h ta 4" î 4 wrf.k iu;a jqKd' .Ks;h úIh i|yd ug î 1la ;snqKd' wjidkfha mdif,a Wm m%Odk YsIH kdhsldj fj,d ;uhs mdif,ka msg jqfKa' wo uu fu;ek bkafka úIh ndysr l%shdldrlï lrmq ksid’


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.