Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka News | Hirugossip | Hiru Gossip | Hiru Fm Gossip | Hiru Gossip Official Web Site | Gossip Lanka Gossip Lanka Hot News, gossip lanka, gossip lanka, gossip lanka, gossip lanka, gossip lanka hot news, gossip lanka, Underground News from Sri Lanka
  nqÿ rejg wf.!rj jk wdldrfhka nqÿ rej u; isg .;a ksrej;a PdhdrEm tl;=jla f,dal m%lg jeäysáhkag muKla jQ iÛrdjla jk maf,afndahs iÛrdj úiska ksl=;afldg ;sfnkjd' 


kYshd cekaika kue;s ksrEmsldjla wv ksrej;aj nqÿ ms<suh Wv isáñka PdhdrEm f.k we;s w;r ksrej;a PdhdrEm keröu tys idudðlhkag muKla iSud fldg ;sfnkjd'

nqÿ rejg ks.dfok whqßka tu PdhdrEm f.k ;snqfka my; mßoafoks'


tys ;j;a mqj;a my;skacd;Hka;r jYfhka m%ldYhg m;alrk maf,afndahs kue;s iqm%lg jeäysá ,sx.sl i.rdfõ wka;¾cd, ixialrKhl m<lr we;s nqoaO m%;sudjla wi< isg ksrej;a ksrEmsldjla ,nd.;a PdhdrEm tl;=jla fï jkúg wdkafoda,khla we;slr ;sfnkjd'

c¾udkq cd;sl fmd¾ka iagd¾ flfkl= yd ksrEmsldjl jk 22 yeúßÈ kdishd cekaika rkajka meye nqoaO m%;sudjla bÈßfha ìlsks we÷ñka yd iïmQ¾K ksrej;ska ,nd.;a PdhdrEm 50 la fuu tl;=jg we;=<;ah'

fuu PdhdrEm tl;=j wyïnhlska fyda mqoa.,sl Wjukdjlg fyda ,nd.;a tajd fkdjk w;r tajd m%lg jD;a;Sh leurd Ys,amsfhl= jk c¾udkq cd;sl fcdfh,a w,ajdfria úiska jHdmdßl fÉ;kdfjka wehj fhdojd nqÿms<suhla wi< isgqjd ,nd.;a f*dfgda IQÜ tlls'

fuu PdhdrEm weußldfõ maf,afndahs iud.ug Tjqka úiska wf,ú lrkq ,eîfuka miq tu iud.ug wh;a zmaf,afndahs ma,ia kue;s uqo,a f.jd kerôh yels wka;¾cd, ksrej;a PdhdrEm .e,ßhl miq.sh cQ,s ui w.§ m<lr ;sfnkjd'

tu .e,ß msgqfõ ud;Dldj f,i fhdod we;af;a kdishd cekaika ,sx.sl mQcdikfha isg hkqfjks'

rkajka meye nqÿ ms<sufha w;a, u;g ke.=K kdishd ;u ìlsks we÷ï ta fï w; yrjñka ,nd.;a PdhdrEm fukau bkamiqj ish we÷ï tlska tl .,jd úis lr iïmQ¾K ksrej; fmkajñka ,nd.;a PdhdrEm /ila fuu tl;=jg we;=<;a lr we;' mqÿuh kï ish,a, isÿ lrkafka nqoaO m%;sudj u; isg ùuhs'

weußldfõ le,sf*dakshd kqjr isg mj;ajd hk maf,afndahs tkag¾fÜkaÜukaÜ m%ldYk iud.u jir 60 lg jvd b;sydihla we;s iud.uls' jeäysáhkaf.a úfkdaodiajdoh i|yd i`.rd rEmjdyskS kd,sld .=jkaúÿ,s kd,sld fukau wka;¾cd, m%ldYk .Kkdjlau

Tjqka t<solajd we;af;a trg kS;shg wkql+,jh' kuq;a lsishï wd.ulg wf.!rj lsÍu Tjqkf.a kS;s moaO;sfhka neyer ixisoaêhls'

maf,afndahs ma,ia wka;¾cd, msgqjg msúfik flfkl=g kdishd cekaika nqoaO m%;sudj wi< k.akj isák PdhdrEm idïm, lsysmhla muKla oelsh yels w;r fuu .e,ßh iïmQ¾Kj keröug kï tu fjí wvúfha uqo,a f.jd ,shdmÈxÑh ,eìh hq;=h'

fï ksid nqÿoyug wf.!rj jk tu PdhdrEm fï olajd oel we;af;a ál fofkls' ;ju fndfydaÿr f.dia ke;' kuq;a tu PdhdrEm uqo,af.jd kerUq we;eï whj¨ka tajdfha msgm;a fjk;a fjí wvú yd f*daru fj; uqodyer we;'

fï ksid kdishd cekaika ,sx.sl mQcdikfha isg PdhdrEm 50 tl;=j oeka oeka we;eï jeäysá fjí wvú Tiafia fkdñ,fha krUkakgo yelsh'

fuys nrm;, ldrKdj jkafka ,sx.sl cjksldj,g yd ksrej;a ksrEmKhg m%lgjQ fmda¾ka iagd¾ flfkl= nqÿka jykafia ksrEmKh lrk mQckSh ia:dkhla wf.!rjhg ,lalr flf<iSuhs' tu PdhdrEm tl;=fjka lsysmhla my; mßÈh'

fuu PdhdrEm m<lsÍu iïnkaOj lsisÿ wd.ñl ixúOdkhlska fï olajd ks, jYfhka lsisÿ úfrdaOhla olajd we;s njla jd¾;d fkdfõ' PdhdrEmj, isák kdishd cekaikaf.a Üúg¾ msgqfjys muKla fï iïnkaOj lsysmfofkl= úfõpk olajd we;'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.