Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
sinhala wal kello school kello kiyana kunuharupa wal katha and wela katha sinhala sinhala wal kello school trip athal wela katha and wal sindu anka school wal kello,lanka school wal kello,lankan school wal kello,sri  wal kello katha wal kello photos wal kello picture wal kello sri lanka wal kello fb ... katha wal ganu, 
school-kello-sinhala-wela-katha-new  wmfhdackh l, ksrej;a mska;=r bkagfkÜ tlg;a od,d
ñY% cd;sl mdi,l bf.kqu ,nk 15 yeúßÈ YsIHdjla‌ ,sx.sl wmfhdackhg ,la‌lr miqj wehg ksrej;a wiNH o¾Yk iys; ,fmkav%hsõ, tlla‌ ;E.s l< nj lshk tu úÿyf,a bx.%Sis úIh Ndr .=rejrfhl= ms,sn| mqj;la ó.uqj m%foaYfhka wm fj; jd¾;d fjkjd'

isoaêh ms<sn|j fidhd n,mq wmsg oek .kakg ,enqfKa fuu  .=rejrhd wlrx.y

nv,a.u mÈxÑ kñka n,orf.a Wmq,a ksYdka; keue;s wfhla njhs' fudyq ;sore msfhls'

fudyqf.a ,sx.sl wmfhdackhg ,la‌j we;af;a fldgfokshdj m%foaYfha mÈxÑ YsIHdjla jk w;r fuu bx.%Sis .=rejrhd tu YsIHdjg bx.%Sis lshd§u i|yd wef.a ksjig f.dia‌ wef.a ksjfia§ §¾> ld,hla‌
,sx.sl wmfhdackhg ,la‌lr we;'


miqj weh ó.uqfõ m%Odk ñY% cd;sl mdif,a 10 jir mx;sfha bf.kqu ,noa§ tu úÿyf,a bx.%Sis .=rejrhd w;ska ;ud jir ;=klg by;§ ,sx.sl wmpdrhg ,la‌jQ whqre úÿyf,a úoHd .=rejrhdg mjid we;'
bka wk;=rej kvq jd¾;dfõ i|yka mßÈ tu úoHd .=rejrhd jk bmf,da.u kj ch.Û mdf¾ mÈxÑ ixÔj rejka fma%ur;ak kue;s 25 yeúßÈ wújdyl .=rejrhd;a tu YsIHdj ¥IKh lr §¾> f,i ,sx.sl l%shdjkag ,la‌lr miqj wehg Wm;a md,k fm;s îug fhduq l< njo kvqfõ meñKs,af,a i|yka fõ'

t;ekskao fkdkej;=k ixÔj rejka fma%ur;ak kue;s .=rejrhd tu YsIHdjf.a ksrej;a PdhdrEm f.k wka;¾ cd,hg uqod yeÍ nj meñKs,af,a i|yka fõ' fuu .=rejrhd o foieïn¾ ui 11 fjks Èk ola‌jd rla‍Is; nkaOkd.dr .;lr we;'

wka;¾ cd,fha YsIHdjf.a ksrej;a PdhdrEm ;sîu ms<sn|j oek .kakg ,eî tu úÿyf,a úÿy,am;sjrhd fï ms<sn|j úuiSfï§ ishÆ ;;= fy<sorõù we;' ú;a;sh fjkqfjka fmkS isá kS;s{ ckl úl=ï ;s,l uy;d iellre fkdl< jrolg mg,jd we;ehs mjid wem b,a,d isáh;a tu b,a,Su wêlrKh m%;sla‍fIam lrk ,§'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.