Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
New Sinhala Wal Katha 2015 - sri lanka athal kello, sinhala wal katha facebook, sri lanka wal kello, sinhala wal kello photos, wela katha 2015, lanka wal kello sri lanka athal kello, sinhala wal katha facebook, sri lanka wal kello, sinhala wal kello photos, wela katha 2015, lanka wal kello, sri lankan wal katha, sinhala
 mshd f.kajQ lÜgähd oeßhg w;jr lrkak yo,d 
ÈhKshf.a .%y wm, ÿrelsÍug .=relula lrùfï wruqKska mshd ksfjig le|jQ lÜgähl= .=relï lrk uqjdfjka oeßhg w;jr lsÍug W;aidy lsÍu iïnkaOfhka w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miq ,nk 29 jeksod olajd rlaIs; nkaOkd.r .; lrk f,i lka;f,a ufyia;%d;a yd Èid úksiqre chrejka uy;d ksfhda. lf<ah fufia ßudkaâ lf<a lka;f,a m%foaYfha ksfjila l=,shg f.k hka;% uka;% .=relï lrñka isá j,iauq,af,a mÈxÑlrejl= jk 49 yeúßÈ ;sore mshl= jk fyajduqksf.a
chr;ak keue;af;ls' 15 yeúßÈ ÈhKshf.a wOHdmk lghq;=j, m%.;shla w;am;a lr§u yd wehg wm, ÿre lsÍu i|yd ;u .ï m<d; jQ ud;r Wmka lÜgähl= iellre ksfjig le|jQ mshd ;u /lshdjg hEug

ksfjiska msgù we;' tu wjia:dfõ§ ksfjfia b;sßj we;af;a ielldr lÜgähd" w;jrhg m;a oeßh" wehf.a jeäuy,a ifydaoßh yd uj muKs' wjYH wvqjeäho oeßhf.a uj ,jdu f.kajdf.k we;s lܾähd ;u hd.h i|yd mdg 5lska hq;a u,a j¾. f.k tk f,i ujg okajd we;'

;u jeäuy,a ÈhKsho iuÛska u,a j¾. fidhkakg uj ksfjika neyerg f.dia we;s w;r ,ÿj lsisfoalg nhfjkak tmd' uu Thd mka;sfha m<uqjekshd lr,d fokjd' wdfha tafl folla kE, hehs mjid ksfjfia ;ksjQ oeßh ,jd foys f.ä 5la f.kajdf.k wuqly wUrd ;sfí' miqj tu ñY%Kh oeßhf.a YÍrfha .,ajkak wjYH nj mjid l=vd ldurhlg f.k oeßhf.a mmq m%foaYfha tu ñY%Kh .dñka wehg w;jr lsÍug W;aidy lr we;'fï wjia:dfõ§ ìhg m;ajQ oeßh lE.id we;s w;r tu yඬ weiqKq wi,ajeishka meñK m,dhEug W;aidy lrñka isá iellre w,a,df.k ;sfí' isoaêh lka;f,a fmd,sishg oekqï§fuka miq iellre w;awvx.=jg f.k we;'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.