Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
http://www.gossiplanka-hotnews.com/2015/01/sarath-fonseka-in-sri-lanka-parliament.html
ir;a f*dkafialdg hymd,kfhka by,u ;k;=rla
hqoaOh wyjr fldg foaYmd,khg msúis jrog rdcmlaI frÔufha oreKq;u ysxidjkag uqyqK ÿka ~fckrd,a ir;a ‍f*dkafiald~ h,s;a md¾,sfïka;=jg f.k Tyqg Èh hq;= by,u weue;s ;k;=rla ,nd §ug j;auka ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d iy w.ue;s rks,a úl%uisxy we;=¿ hymd,k wdKavqj lghq;= lrñka isà'ffu;%Smd, isßfiak uy;d n,hg m;a ù meh 72la we;=<; § ir;a f*dkafialdf.a oඬqjï bj;a lrk nj lSjo ;dlaIksl fya;= Bg yria ù we;s neõ mejfia' hï mqoa.,fhl=g ckdêm;s iudj § Tyq ksfodia fldg ksoyia lsÍug kï" Tyqg oekg mj;sk kvq wyjr ù ;sìh hq;=h'
   

kuq;a fckrd,a f*dkafialdg fï jk úg;a kvq 8 la ;sfnk w;r ta fndfyduhlg fckrd,a jrhd úiska wemE,a bÈßm;a lr ;sfí'

m%:ufhkau Tyq oeka l< hq;= jkafka tu kvqj,g bÈßm;a lr we;s wemE,hka b,a,d wialr .ekSug lghq;= lsÍuhs' bkamiqj ckdêm;s iudj hgf;a fckrd,a jrhd ksoyia mqoa.,fhla lr .; yelsjk w;r Tyqg wysñ l< ish¿ ;k;re kïnq kdu h,s m%odkh flfrkq we;'

ta w;rjdrfha Tyqg weue;s OQrhla §ug kï Tyq h,s md¾,sfïka;=jg we;=¿ úh hq;= h' Tyqf.a uka;%S OQrh wfydais jQfha kvq ;Skaÿjla wkqj h' tu kvq ;Skaÿj ckdêm;s iudj hgf;a wfydais lsÍuka miqj uka;%S OQrh ysñúh hq;= kuq;a Tyqf.a uka;%S OQrhg fjk;a wfhl= fï jk úg m;aj isà'

fckrd,ajrhd h,s md¾,sfïka;=j ;=<g .ekSu i|yd oekg fy<sl< fkdyels ;dlaIKsl Wmdhhla fhdoñka ;sfnk w;r ta ish¿ lghq;= fkdfnda Èklskau wyjr jkq we;'

ta lghq;= ksudjg m;ajkf;la ir;a f*dkafiald uy;d cd;sl wdrla‍Idjg wod<j ckdêm;s WmfoaYl f,i m;a lsÍug rch mshjr f.k we;' ta wkqj ;ud cd;sl wdrla‍Idjg wod< lghq;= i|yd ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;dg ish iydh yels Wmßufhka ,ndfok nj ir;a f*dkafiald uy;d mjid we;'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.