Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
http://www.gossiplanka-hotnews.com/2015/01/sinhala-kello-wela-katha-photos.html w;awvx.=jg m;a .=rdf.a cx.u ÿrl:kfha wieì ùäfhda o¾Yk iShlg wêl m%udKhla

mdi,a isiqúhlg ish ryia m%foaY fmkajQ nj lshk mdi,a .=rejrhl= oUq,a, 40 lkqj m%foaYfha § m%foaYjdiska msßila úiska w,a,d .ia neo fmd,sishg ndr § ;sfnkjd'

oUq,a, fmd,sish mejiqfõ iellre h;=re meÈhlska meñK ldka;djka .ejfik ia:dkj,g f.dia fujeks l%shd

ksrka;rfhkau isÿ lrk njg wjg .ïudkj, ck;djf.ka o meñKs,s ,eî we;s njhs' ielldr .=rejrhdf.a cx.u ÿrl:kfha wieì ùäfhda o¾Yk iShlg wêl m%udKhla fukau mdi,a isiqúhkaf.a o mska;=r ;snq nj fmd,sish mjikjd'
§¾> ld,hla ;siafia fudyq fuu l%shdj isÿlr ;snqK kuq;a" Tyqj fldgq lr.ekSug fkdyels jQ kuq;a Bfha Èkfha § o ;ukaf.a ryia fmfoi mdi,a weÍ tk isiqúhlg fmkajkakg jev jroaodf.k ;sfnkjd' .=rejrhd úiska isÿl< wieí l%shdj oel ìhg m;a jQ isiqúhf.a lE .eys,a, wid .ïuqka /iaj we;s w;r" tys§ m,d hkakg ;e;al< wod< .=rejrhd w,a,d .ekSug Tjqkag yelsù ;sfnkjd'

miqj wod< ia:dkhg fmd,sish meñfKk f;la .=rejrhd .ia ne| ;nd we;s w;r" fmd,siSh meñ”fuka miq Tyqj w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'


fujekafkda ufkda frda.Skah' m%o¾Yk lduh kue;s ufkda frda.fhka fmf,k fujeks mqoa.,fhda .ia fkdne£ fndfyda fjfi;s' iudchla hym;a lsÍug kï fujeks mqoa.,hkag oඬqjï §ug jvd w;HdjYH jkafka udkisl m%;sldr lsÍuhs' §¾> ld,Sk ljqkai,ska l%shdj,shlg fhduq lsÍuhs' Nskak fm!¾Ihlg fhduq jk fujeks mqoa.,hka l=vd ld,fha§u y÷kd f.k udkisl m%;sldr j,g fhduq lsÍu Tjqkaf.a jeä ysáhkaf.a fukau Tjqkaf.a ffjoHjrekaf.a j.lSuls'

B,Ûg fujka ufkda frda.sfhla .=rejrfhla jQfha flfiaoehs nrm;, .egÆjls' ÈhqKq rgj, fuka .=rejrfhla f,i n,m;%hla  fkdue;s lsisÿ mqoa.,fhl=g lsisjla W.ekaùug bv fkd;eìh hq;=h' ;uka úNd.hla iu;a ùu b.ekaùug fok ,hsfidula fkdfõ'

ÈhqKq rgj, hï mqoa.,fhla hï úIhlg mStÉã Wmdêhla ,nd f.k ;snqko .=rejrfhla ùug kï jirl fyda foll .=re mqyqKqjlg f.dia .=rejrfhla ùfï n,m;%hla ,nd .; hq;=h' tu n,m;%h o iodl,a fkdfõ' jir folska folg mÍlaIKhlg uqyqK § wÆ;a lr .; hq;=h' tjeks l%shdj,shl§ ryiÛ fmkajk ufkda frda.sfhl=g .=rejrfhla ùug we;s wjia:dj ke;s jkjd we;'

hymd,kh iys; rgla f.dv ke.Sfï§ fï isÿùuo jeo.;a w;aoelSulg f.k m%;sm;a;s ie,iqï lsÍug md,lhka iy n,OdÍka j. n,d .; hq;=h' rdcmlaI md,k ld,h ;=< § hqoaOh ksudjg m;a jQ kuq;a" udi mfya ì<sÈhf.a mgka wjqreÿ ishh blaujQ ueye,a,ka mjd ,xldfõ fjfik ldud;=rhskaf.a f.dÿre njg m;a jQKs'

ffu;%S hq.hg oeka rfgka ;=rka lrkakg hqoaOhla b;sßj fkdue;' uyskao rdcmlaI uy;d th ksis whqßka isÿl<d h' hymd,khla hgf;a ,xldfõ isák ÿIs;hska fukau wmrdOlrejka o fidaodmdÆjg ,la lrkq we;ehs wm ish,af,dau is;kafkuq'

w;awvx.=jg .kq ,enQ iellre wo Èk oUq,a, wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;snqKs'


my;ska oelafjkafka ielldr .=rejrhd .ia ne| ;snq whqre iy fmd,siSh úiska Tyqj w;awvx.=jg .kq ,enQ whqre oelafjk PdhdrEm lsysmhls'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.