Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
basil-rajapaksa-coming-back-to-sri-lanka
´kEu ¥IK mÍlaIKhlg uqyqK fokak ux ,Eia;shs'' @ neis,a lshhs

bl=;a ckdêm;sjrKfha § fmdÿ wfmalaIlhd f,i bÈßm;a jQ ffu;%Smd, isßfiak uy;d ch .ekSu;a iu. weußldjg m,d .sh rdcmlaI frÔufha m%Odk n,lKqjla jQ ysgmq wd¾:sl ixj¾Ok wud;H neis,a rdcmlaI ,nk ui 02jeks od fyda 03jeks od h<s;a ,xldjg meñfKkq we;ehs Tyqg iïnkaO wdrxÑ

ud¾. mjihs'

Tyq m,d .sfha kj wdKavqfjka ysßyer fj;ehs hk ìhg jvd uyskao rdcmlaIf.a mq;=ka úiska Tyq urd oudú hk ìh ksid nj o oek.kakg ;sfí' jrla ckdêm;sjrKh mrÈk nj jegyqkq fhdaIs; rdcmlaI lshd ;snqfka wms ráka hf;d;a hkafka neis,ag fjä ;nd njhs'
uyskao rdcmlaI iy mq;=kaf.a j;auka .Kka ye§u wkqj Tjqka is;df.k bkafka ;ukaj ys;d u;d wk;=rg oeïfï neis,a rdcmlaI lshd h' ukao h;a jir foll ld,hla b;sßj ;sìh§ yÈis ckdêm;sjrkhlg ;,aÆ flf<a neis,a rdcmlaI kuq;a Tyq tys§ leïfmaka uefkac¾ OQrh ndr.;a;o tys ld¾h bgq fkdlr kdu,a iy fhdaIs; iu. .egqï we;slrf.k u. yer .sh nj;a uyskao iy mq;=ka fpdaokd lr;s'

wvqu .Kfka neis,a rdcmlaI tlÿ m%Odk /,shl l;djla fyda flf<a ke;ehs o mq;=ka f.a fpdaokdjhs' bkaÈhdj iu. tlaj l%shdl< neis,a ;ukag fl<jQjd hhs uyskaof.a mq;a;= fpdaokd lr;s' Pkaoh wjidk ld,fha§ uyskao mrÈk nj f;areï .sh miq neis,ag fjä ;nk nj lSug ;rï fhdaIs;,d fldam jQfha tneúks'

fï w;r ,nk ui 02jeks od fyda 03jeks od h,s Y%S ,xldjg hkjd hhs lshk neis,a rdcmlaI mjikafka ;uka lsisÿ uQ,H ¥IKhlg iïnkaO ke;s njhs' ´kEu mÍlaIKhlg uqyqK §ug ;uka iQodkï nj;a ¥IK isÿlr we;skï tajdg j.lsj hq;af;a ;ukaf.a wud;HdxY f,alï,d nj;a neis,a ish <Ûu ys;j;=kag mjid we;'

fï w;r weußldjg m,d f.dia isák f.daGdNhf.a kekaoïud tys§ lsisÿ Y%S ,dxlslfhl=g uqyqK fkd§ u. yer Ôj;a jk nj wehf.a weußldfõ isák {d;Syq mji;s' ~~wfma tld,d lrmq foaj,a j,g ux fldfydu ñksiaiqkag uqyqK fokakoehs''~~ weh úui;s'

 gossiplanka, gossip lanka gossip lankanews, gossiplanka hotnnka


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.