Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-




Like Us On FB




chandula-rambukwella-can-not-leave-newYfõkao% tlal meg¿ pñ;%s ksõfhdala yer tkak nE lshhs

Y%S ,xl úfoaY fiajhg foaYmd,k ys;j;alï u; m;a l< 36 fofkl= kej; furgg f.kaùug úfoaY wud;HdxYh lghq;= lr ;sfí' ta w;r ysgmq ckdêm;sjrhdf.a mq;a fhdaIs; rdcmlaIf.a fmïj;sh jQ hidr wfíkdhl o ysgmq weue;s flfy,sh rïnq,aje,a,f.a ÈhKsh o jdiqfoaj

kdkhlaldrf.a f,a,sh ck;%s o weue;s pkao%dKs nKavdrf.a mq;d È,arelaIdka o fõ'

flfia fj;;a flfy<sh rUqlaje,a,f.a ÈhKsh jk pñka;%s rUqlaje,a, ;jÿrg;a ksõfhdala ys /£ isàfï W;aidyhl ksr;j isà' pñkao%s rUqlaje,a, o 2011 j¾Ifha isg Y%S ,xldj fjkqfjka ksõfhdalays tlai;a cd;Skaf.a ks;H ksfhdað;hkaf.a fojk f,alï f,i 2013 j¾Ifha ,o fiajd È.= lsÍula o iu.ska fiajh lr we;'

weh úiska ;ukaf.a fiajd ld,h wjika jk ld, isudj ms<sn| úfoaY wud;HxYfha f,alï fj; ,smshla fhduq lr we;' tys§ weh mjik wdldrhg oekg weh tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkfha wdishd *eismsla lKavdhfï ieisjdr ixúOdkh lsÍfï lñgqfõ ork Wm iNdm;s Oqr ld,h wjika jkafka 2015 cQ,s udifha§ hs'

fï ksid Oqr ld,h l,a bl=;a ùug fmr kej; le|ùu yryd Y%S ,xldj tu lñgqj iuÛ we;s in|;d w;ayer oeóula nj;a" tu Oqrh Y%S ,xldfõ fjk;a úfoaY ksfhdað;fhl=g mejßh fkdyels w;r wef.a fm!oa.,sl olaI;dj u; tu ;k;=r ysñj ;sfnk nj;a weh mjihs '

tfy;a úfoaY fiajd ks,OdÍka mjik wdldrhg fuh tla mqo.f,l=g ysñ jQjla fkdj rgg ysñ jQjla njhs' tu ksid ñg miq m;ajk ljr ks,Odßfhl=g fyda fï ;k;=r bfíu ysñ jkq we;' pñ;%s yd ksõfhdala kqjr fiajh l< Yfõkao% is,ajd w;r jQ yqgmghla .eko miq.sh ld,fha jd¾;d jQ w;r tuÛska Y%S,xldjg wmlS¾;shla jQ njg fpdaokdjla tu ld¾hd, fiajlhkaf.ka t,a, ù ;sìKs'

Y%S ,xldjg le|jk ,o ks<OdÍka w;r ysgmq weue;s .dñ” f,dl=f.a f.a ÈhKsh n%i,aia m<uq f,alï o¾Ys f,dl=f.a" ysgmq weu;s ckl nKavdr f;kak fldakaf.a ifydaorhd fojk f,alï fgdalsfhda f–'tï'tia't,a nKavdr o fõ'

tfukau lekanrdys Wm ;dkdm;s f,i fiajh l< ,laIauka yq¿.,a," ã Ô tka rUqlaje,a," à fla pks;%d Ydf,kao%s" r;ak rKùr" nkaÿ, chfialr' úhdkdys Wm ;dkdm;s f,i fiajh l< Y%Su,a úl%uisxy iy úhkdys Wm f,alï f,i l%shdl< kfjdaoa fykakdhlo fõ' fgdfrdkafgdays ;dkdm;s fudydka § w,aúia' îðxys f,alï fiajh l< tu whs ;=vqfõj;a;"

lhsfrda Wm f,alï mS fla tï wd¾ tia úf–r;ak " mßYS Wm f,alï mS wd¾ î ví,sõ l=f¾" n¾,skays Wm f,alï frdIdka k,Ska úf–isxy" *%Ekala*¾Üys ;dkdm;s m%§ma chj¾Ok'" ne.avEâ ys ;dkdm;s t,a tï tia ,shõ§ka' fpkakdhsys ;dkdm;s wkqIa YsjrdÊ Wm f,alï î tï hQ tka nKavdrkdhl" fcda¾odkays Wm f,alï m%§ma uoaÿu nKavdr ' l=fõÜ Wm f,alï f– tï tia t,a nKavdr '


l;aukavq rdcH ksfhdað; älaika f– fmf¾rd" fcvdys fldkai,a ksfhdað; woïnj W;=ïf,ífí" wnq vdìys m%Odk f,alï ví,sõ fla tia‌ Èidkdhl" ,xvkays rdcH ksfhdað; ,,s;a fiamd, r;akdhl" ,xvkays rdcH ksfhdað; yIsks fldals,d ffjoHr;ak" ,kavkays Wm f,alï uq;+ moaul=udr ^nkaÿ, moaul=udr uy;df.a ÈhKsh&" ksõ fhdala Wm f,alï Wuhx.kd kdkdhlaldr" fjdIskagkays ksfhdað; ;kqcd Wia,shkf.a" fjdIskagkays ksfhdað; fla ã rkað;a yd jreK wEmdisxy

tfukau ´iag%ේ,shdj ;=, Y%S ,xl úfoaY fiajh i|yd m;a l< ksfhdað;hka 6la o fï jkúg Y%s ,xldjg le|jd ;sfí'

 gossiplanka, gossip lanka gossip lankanews, gossiplanka hotnews , gossip-lanka










සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.