Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
court-orders-to-mahinda-rajapaksa
uyskaog fkdf;ais ud¾;= 31 jeksod wêlrKhg meñfKk f,i okajhs

wkjYH f,i rfÜ Èia;%sla 25lg yuqodj fhdod rgjeishkaf.a uQ,sl whs;sh W,a,x>kh l< nj mjiñka f.dkq l< uQ,sl whs;sjdislï fm;aifï m<uqjk j.W;a;rlre jk ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d we;=¿ y;afokl=g ud¾;= 31 jeksod wêlrKhg meñfKk f,i okajd fkd;Sis ksl=;a lrk ‍f,i fYa%IaGdêlrKh fm;aiïlreg wkqu;sh ÿkafkah'


w.úksiqre fla' Y%S mjka" m%shidoa fvma iy Bjd jkiqkaor hk úksiqre uඬq,a, fï fm;aifï fm;aiïlre jk ¥ÈI ÿñkao kd.uqjg oekqï ÿkafka fkd;Sis ksl=;a lsÍu l< hq;af;a fYa%IaGdêlrKfha f,aLldêldßjßh uÛska njhs'

;%súO yuqodm;sjre" ue;sjrK flduidßia" fmd,siam;s iy kS;sm;s fuys fiiq j.W;a;rlrejkah' miq.sh ckdêm;s ue;sjrKhg fmrgq.dó iudcjd§ mlaIfhka ;r. l< kd.uqj uy;df.a fm;aifï i|yka jk wkaoug 2015 ckjdß 03" 08 iy 09 Y%S ,xld yuqodfõ fin¿ka fiajfha fhdod ;snQ njhs'


by; i|yka Èkj, uyck wdrlaIdjg ;¾ckhla fkd;snQ njo fmd,sishg uyck wdrlaIdj i|yd lghq;= lsÍfï yelshdj ;snQ njo ue;sjrK iufha ue;sjrK flduidßiajrhd ikakoaO yuqod fh§u wjYH hehs ks¾foaY fkdl< njo fm;aiïlre mjihs'

ta wkqj fm;aiïlre mjikafka m<uqjeks j.W;a;rlre uyck wdrlaIl mkf;a Tyqg mejeÍ we;s n,h w;a;fkdau;slj wjNdú; lrñka Y%S ,xld mqrjeishkaf.a uQ,sl whs;Ska W,a,x>kh l< njhs'

jeäÿrg;a fm;aiïlre mjikafka fuf,i uyck wdrlaIl mkf;a 12'1 j.ka;sh hgf;a udislj yÈis kS;s n,meje;afjk wd{d ksl=;a lsÍfï mqreoaola m<uqjeks j.W;a;rlreg ;snqKq njhs' Bfha fï fm;aiu le|jkq ,enQ wjia:dfõ rcfha cHIaG kS;s{ wdpd¾h wjka;s fmf¾rd wêlrKhg mejeiqfõ fm;aiug wod< lreKq ms<sn| fid,sisg¾ fckrd,a iqyo .ï,;a uy;d wOHhkh lrf.k hk fyhska Bg l,a fok f,ihs'

ks,dka wekalag%lka" f.ydka .=K;s,l kS;s{jreka iuÛ kS;s{ úrdka fldrhd uy;d fm;aiïlre fjkqfjka fmkS isá;s'

gossip lanka lanka gossip gossips lanka lanka gossips gossip lanka lk sri lanka gossip gossip lanka blog gossip lanka blogspot


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.