Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
2015 f,dal l=i,dkh .ek Tn fkdo;a lreKq
fï Èk j, fndfyda fokd w;r l:d ny lrk ud;Dldjla njg l%slÜ f,dal l=i,dkh m;afj,d' 2015 f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sh ioyd ;r. lsÍug rgj,a 14la iqÿiqlï ,nd ;sfnkjd' tu rgj,a 14 fldgia follg fnod uq,slfha jgfha ;r. meje;afjkjd'


tys ,ta, LdKavh hgf;a ;r. je§ug we;s lKavdhï jkafka Y%S ,xldj" tx,ka;h" ´iag%ේ,shdj" nx.,dfoaYh" kjiS,ka;h" iafldÜ,ka;h iy we*a.ksia:dkh hk rgj,ah iy “î“ LdKavh hgf;a ol=Kq wm%sldj" bxÈhdj" ngysr bkaÈh fldfoõ" mlsia:dkh" isïndífõ" wh¾,ka;h iy tlai;a wrdì tó¾ rdcH ;r. je§ug kshñ;hs'

fujr f,dal l=i,dk ;r. ioyd ´iag%ේ,shdfõ iy kis,ka;fha l%Svdx.K 14la iqodkï lr ;sfnkjd' ta w;r 7la ´iag%ේ,shdfõ iy wfkla l%Svdx.K 7 kjiS,ka;hg wh;a fjkjd'

jeäu msßilg ;r. kerôh yels l%Svdx.Kh jkafka ´iag%ේ,shdfjys msysá fu,anka l%slÜ l%Svdx.Khhs' tys krUkakka 100"024 la ioyd keröfï myiqlï we;' kjiS,ka;fha fk,aika m%foaYfha msysá ielaiafgdka ´j,a l%Svdx.Kh wvqu keröfï myiqlï iys; l%Svdx.Kh fõ' tys myiqlï we;af;a 5000 la ioyd muKs'

f,dal l=i,dkfha udOH wdjrKh ,nd .ekSu ioyd f,dalfha m%isoaO udOH wdh;k l%Svd ix.ï /ila W;aiy l<d' wjidkfha§ udOH wdjrK whs;sh ,nd .ekSug B ti mS tka iy igd¾ l%Svd iud.ï j,ghs' Tjqka ta wka;¾cd;sl l%slÜ md,l uKav,hg fvd,¾ ì,shk foll ^02& uqo,la f.ùug isÿjqKd' bkaÈh iqmsÍ l%svl iÑka f;kaÿ,ald¾ 2015 l%slÜ f,dal l=i,dk ikakdu ;dkdm;s f,i ICC úiska f;dardf.k ;sfnkjd'
 

 
;r. fmnrjdß 14 wdrïN ù ud¾;= 29 Èk olajd meje;afjkjd' fuys m<uq ;rÛh Y%S ,xldj iy kjiS,ka;h w;r meje;aùug kshñ;hs' iïmq¾K ;r.dj,sh ;=< ;r. 49la meje;aùug ixúOdlhska lghq;= fhdod ;sfnkjd"
fujr f,dal l=i,dkh ch.%yKh lrk lKavdhug iy wkq Yqr;djh Èkd .kakd lKavdhug ;Hd. uqo,a f,i w;s úYd, uqo,la ysñ fjkjd' 2015 f,dal l=i,dkh Èkd.kq ,nk ch.%dyS lKavdhug fvd,¾ 3"975"000 lao wkqYqr;djh Èkd .kakd lKavdhug 1"750"000 lao ;Hd. f,i ,ndfohs'


fuu ;r.dj,sfha§ wjika mQ¾j jg ioyd meñfKk lKavdï fol ioydo ;Hd. uqo,a msßkefï' tla lKavdhulg fvd,¾ 600"000 ne.ska fvd,¾ 12"000"000 lao ,ndfohs'


wjika wgfokd w;rg meñfKk lKavdhï ioyd tla lKavdhulg fvd,¾ 45"000 ne.ska ñ,shk 1'2 la ,nd §ug kshñ;hs' iyNd.S jqKq ish¿ lKavdhï ioyd fvd,¾ 35"000 ne.ska wu;rj ,nd fohs' 2015 f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sh ioyd fnodfokq ,nk uq¿ ;Hd. uqof,a jákdlu fvd,¾ 10"225"000la muK fõ'

wjika ;r.fhka ch.%yKh lrk lKavdhu ;r.dj,sh ;=< ish¿u ;r. ch.%yKh lf<a kï ,efnk ;Hd. uqo,a m%udKh fvd,¾ 4"245"000la fõ'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.