Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
piliyandala-computer-teacher-arrested
wg yeúßÈ oeßhg ,sx.sl
w;jrl, 50 yeúßÈ mß.Kl .=rd uÜgq
uõmshkaf.ka .=á fl,shla ) ùäfhda


ms<shkao, ) fidauùr pkao%isß m‍%d:ñl úoHd,fha ;=kajk fYa%Ksfha bf.kqu ,nk 8 yeúßÈ mdi,a YsIHdjla ,sx.sl w;jrhlg ,lalsÍu iïnkaOfhka tu úÿyf,a .=rejrfhl= fmd,Sish wo ^24& w;awvx.=jg .;a;d'


fuf,i w;awvx.=jg f.k we;af;a 50 yeúßÈ tu úÿyf,a mß.Kl .=rejrhdhs' Tyq r;au,dk m‍%foaYfha mÈxÑ mqoa.,fhl= njhs fmd,sia udOH m‍%ldYl ld¾hd,h i|yka lf<a' wmfhdackhg ,lajQ njg iel flfrk oeßh l¿fndaú, frdayf,a wêlrK ffjoHjrhd fj; bÈßm;a lsÍug kshñ; njo fmd,sia udOH m‍%ldYl ld¾hd,h jeäÿrg;a i|yka l<d'

Bfha Èkfha§ ielldr .=rejrhd úiska fuu oeßh w;jrhg ,lal< nj mjiñka fouõmshka iy wdÈ isiqka mdi,g meñK úfrdaOh m< lsÍu;a iu. wo fmrjrefõ úÿyf,a WKqiqï ;;a;ajhla yg.;a;d' tys§ msg;ska meñKs mqoa,.hka msßila ielldr .=rejrhdg myrÿka njhs tu úÿyf,a wdÈ YsIH ix.ufha iu iNdm;s pd,aia lreKdfialr i|yka lf<a'

w;jrhg ,lajQ oeßhf.a mka;s Ndr .=rejßh flá ksjdvqjla ,ndf.k Bfha fmrjrefõ mdif,ka neyerj f.dia ;snqKd'  tu wjia:dfõ§ mka;sfha isiqka wod< mß>kl ldurh fj; fhduqlr ;snqfKa fjk;a .=rejßhla úiska' tys§ fuu w;jrh isÿù we;s njhs tu mka;sfha bf.kqu ,nk ;j;a oeßhlf.a msfhl= ysre m‍%jD;a;s wxYhg i|yka lf<a'

ms<shkao, fidauùr pkao%isß m‍%d:ñl úoHd,fha mßmd,kfha ÿ¾j,;d ksid fujeks ;;aa;ajhla we;sjQ njhs Tyq jeäÿrg;a lshd isáfha'

gossiplanka, gossip lanka gossip lankanews, gossiplanka hotnews , gossip-lanka 


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.