Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
sanath-jayasuriya-cricketer-love-scenes
mskg fiÜ fjk .=jka fiaúldfjda ál ldf,lska od,d hkjd'

.=jka úÿ,s kd,sldjl jevigyklg tlajQ m‍%lg C%Svl ik;a chiQßh ;ukaf.a wkshï fmï in|;d iy mjq,a Ôú;fha ì| jeàï .ek uE;l § fkdlS lreKq /ila fy<sorõ l<d' tfukau ks;ru .=jka fiaúldjka ;u fmïj;shka lr.kakg fya;=j;a orejka ksid iekao%d fj; kej; hkakg bv ;sfnk nj;a Tyq tys § wkdjrKh l<d'


 
;udf.a flakaorfha yeáhg yeuodu fyd|la <Û krlla ;sfnk njo Tyq isysm;a l<d' Y‍%S' t*a tï ;rejla iu. jrejla jevigyfka § NdIs” iurisxy iu. Tyq fï foaj,a lshd isáfha my; mßÈ h'
ik;a whshg yeuodu m‍%Yak fkao@ ta;a ieye,a¨fjka bkakjd@
,we;a;gu Ôúf;a m‍%Yak lshk tl ug wjqreÿ 17 § fld<U wdmq od b|, ;shkj''' uf. fj,dj ne¨j;a tal ,sheú, ;shk''j' uxu fkfï fjkflfkla w; flakaof¾ hejqj;a tfyu lshfjkjd' ux  ´j úYajdi lrkjd fkfï' kuq;a we;a; talhs'


ux iuyrla me;s j,ska msx lr, ;snqKg ta me;af; Ôúf;a È uf.a mska uÈ'''' ug wl=i,a jeä we;s we;a;gu fyd| foa fï wd;afu ug ;snqK;a ál ldf,lska ke;s fjkjd''',

.Ekq <uhs yßhkafku kE fkao@
,.Ekq <ufhla yßhka kEu fkfuhs yßhhs''' ta;a tal fj,djlg fohsfhd fohs'''',

.=jka fiaúldjkagu ys; hkafk wehs@
,tfyu;a lsh, kE'' oeka uu tajf.a flfkla yïn jqfKd;a l:dny flrefjd;a wefrkak fjk fohla kE'' wms jeämqru mdfr hkjg jvd *a,hsÜ j, hkj jeähsfka'' meh 10la hkj 12la hkjfka'',


Wäka hoaÈ lEu îu cQia fokak yokj fkao ta wh@
,Tõ''' Tõ''' talfk fj,d ;sfhkafk'' b;ska wms hktk .uka ìuka jeä jqKdu iuyrla fj,djg  ´l fjkak mq¿jka' wfma àï tl wrka n,kak lS fofkla fldhs ;rï fj,d ,xldfjka msgo@ ne¨fjd;a ojia 365ka ojia 250la ú;r msg'',

yïnfjk wh Tlafldu, fyd|o@
,tal;a mskg yïnfjk taj;a ;shkj''' mõj,g yïn fjk taj;a ;shkj'' yya'' yya''' yd'' ;shk iín il, ukdju ke;sfjk taj;a ;shkjd''',

t;fldg Tn orejkaf. msfhla@
,ug we;a;gu foúfhd <uhs ;=ka fofkla §, ;shkjd' ksfrda.S <uhs''' ta ;=ka fokd ux uf.a mK jf.a n,d .kakjd''' ta ;=ka fokdg lsisu wvqmdvqjla ke;s fjkak fouõmsh WKqiqu wvqfjkak ke;sj ux tal fokjd''',

oeka iekao%d tlal fyd¢kao@
,wms f.dvdla <Ûska b|ka jev lghq;= lrkafk''' wms ;du kS;sfhka fjkafj,d kEfk'''' ta yskaod ta lghq;=j,§ ux tlg bkak wjia:djla ,enqfKd;a ug tal;a ta <uhs fjkqfjka lrkak neß kE''' ld,h;a tlal tal;a fõú'

talhs ux fjk foaj,a miafi ÿjka ke;sj fïl ld,hg Ndr fokafk' flfkl=g krl fj,dj,a ;sfhkak mq¿jkafka' ux talg bv §,d ;shkjd',

m‍%Yak we;sjqfka iekao%df.kao Thdf.kao@
,uf.kafk''' thdf.ka fkfï'''' msßñkaf.kafk m‍%Yak we;s fjkafk fkao''@ uf.a ;uhs jerÈ'ljodj;a thdg jerÈ odkak krlhs' wfma w;ska jeroaola jqKdu ux lshkjd'' talhs lsõfj''',

myq.sh jif¾ jeämqr l;dnyg ,lajqKq ldrkdjkaf.ka tlla ;ud ik;af.a ìß| úiska ik;a ia;%S f,da,shl= nj mjiñka Tyqg tfrysj f.dkq lrk ,o Èlalido kvqj' ik;af.a ìß| tu kvqj f.dkq lrñka ik;af.ka fldaá ishhl jkaÈhla b,a,d isáhd'
ik;a m%isoaO udOHkays§ ;uka jerÈ nj tlfy<du fufia mjikjd kï" Tyqg ìß| b,aÆ jkaÈh f.jkakg isÿjk njla fmfkkakg we;s ksid" Tyq wdfhu j;djla ìß| iu. mjq,a lkakg udk n,k nj fndfyda fofklag fmfkkakg ;sfí' 

gossiplanka, gossip lanka gossip lankanews, gossiplanka hotnews , gossip-lanka 


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.