Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
sb-dissanayake-appreciates-chandrika
ksrej;ska mdf¾ ¥õjklï
pkao%sldg .ykak ysgmq
tia î oeka lshk l;dj

ckdêm;sjrKfhka uyskao rdcmlaI uy;d ch.kakd nj;a" tu ue;sjrKh wjika jQ jydu ,pkao%sldj fmdf,dfj.y,d frÈ .,j,d fyÆje,af,ka msiaiq yeÈ,d ÿjkak mdr yod

fokjd'''', hehs mej;s ckdêm;sjrKhg fmr mejiQ ysgmq Wiia wOHdmk wud;H tia' î' Èidkdhl mqj;a m;a idlÉpdjla yd tlafjñka mjid isákafka ;ukag pkao%sld ue;sKsh iu. lsis÷ wukdmhla ke;s njh'
gossiplanka, gossip lanka gossip lankanews, gossiplanka hotnews , gossip-lank
 tfukau fujr uy ue;sjrKh i|yd ;ukag;a" ;u mq;=g;a Y%S ,xld ksoyia mlaIfhka wfmalaIl;ajh ,efnk nj;a Tyq tys§ mjid isà'
,we;a; jYfhkau Y%S ,xld ksoyia‌ mla‌Ifha úOdhl iNdjg ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‌I uy;d;a" ysgmq ckdêm;sks pkao%sld l=udr;=x. nKa‌vdrkdhl uy;añh;a iïnkaO lr .ekSu .ek j;auka ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;dg uq,skau ia‌;+;s jka; fjkjd'


bÈß md¾,sfïka;= ue;sjrKfha § wksjd¾fhkau ug;a" uf.a mq;dg;a ue;sjrK wfmalaIl;ajh wksjd¾fhkau ,efíú'

gossiplanka, gossip lanka gossip lankanews, gossiplanka hotnews , gossip-lank
 ug lsisu fpdaokdjla‌ keye'''' uu ys;kafka ¥IK fpdaokd ;sfnk whg kï bÈß ue;sjrKfha § m%Yak we;sfjkak mq¿jka' tjeks fpdaokd ;sfnk whg wfmala‍Il;ajh fkd§u idOdrKhs'

myq.sh ld,fha foaYmd,kh lroa§ pkao%sld uy;añh tla‌l;a iq¿ iq¿ m%Yak we;s lr .;a;d' ta ;uhs foaYmd,fka yeá'''' t;=ñh;a iu. uf.a lsisu fm!oa.,sl m%Yakhla‌ yd wukdmhla‌ keye'''' ta jf.au t;=ñh Y%S ,xld ksoyia‌ mla‌Ifha ÈhqKqjg iïnkaO lr .ekSu mla‌Ihg úYd, Yla‌;shla''''

ta jf.au t;=ñhf.a mshd tia‌' ví,sõ' wd¾' ã' nKa‌vdrkdhl ysgmq w.ue;s;=udf.ka Y%S ,xld ksoyia‌ mla‌Ihg úYsIag fiajdjla‌ bgq jqKd'''',

ysgmq weu;s S'Bf.a fï l;djg wmg kï isky fkdù bkakg neß ;rï" tod uyskao rdcmlaI ch.%yKh lr ;sfnkakg" pkao%sld ue;sKsh ksrej;a fldg mdf¾ ÿjjkag uÛ n,d isá fudyq fuu ld;dj lshkafka ú,s we;sj o hkak .ek wmg ielhla Wm§' ;ukag lsisÿ ÿIK fpdaokdjla ke;s nj mjiñka wo lE .eiqj;a" ckd;jg w;S;h wu;l ù ke;ehs o wm is;uq'

;j fohla igyka l< hq;=uh' tkï" ysgmq ckm;s ;=uka froao wiafia fydjdf.k lsß fmdjñka we;s oeä l< ~khs~ oeka wdmiq yeÍ t;=udgu oIaG lrkakg mgka f.k we;s njhs' fï wdrïNh muKs` bÈßfha § ;j;a fyd| fyd| fi,,a,ï wmg oel.kakg mq¿jka fõú'gossiplanka, gossip lanka gossip lankanews, gossiplanka hotnews , gossip-lank


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.