Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Lankaenews Sinhala Gossip Lanka News Gossip Lanka Lankaenews Lanka Truth Sinhala News E News Sri Lanka Sinhala Sri Lanka Latest Hot News Sri Lanka sri-lanka-latest-hot-news-e-news 
ieñhd ñ;=rka iu. ìß| flf<iqfõ ñiaflda,a tlla ksidÆ
mdm;rhsJaf.a mdfmdÉpdrKh

 
miq.shod iqßhjej ) úydr., m%foaYfha ieñhd ;u ñ;=rka iu. tlaù ìß|j le,hlg n,fhka /f.k f.dia ÿIKh lsÍfï mqj;la jd¾;d úh'

ìß| iu. ;j;a mqoa.,fhl=o /f.k f.dia Tyqgo jo § ;sfnk w;r miqj yqka.u fmd,sish isoaêh iïnkaOfhka mÍlaIK wdrïN lr ;sfí'


fufia ÿIKhg ,laj we;af;a 23 yeúßÈ tlaore ujls' fma%u iïnkaO;djlska újdy ù we;s fudjqka fofokd w;r úúO fya;=ka u; mjq,a wdrjq,a ygf.k we;'

miqj wd¾:sl ÿIalr;d fya;=fjka fuu ;reKsh nrjl=Uql m%foaYfha we.¿ï wdh;khl /lshdjlg f.dia ;sfí' miq.shod tu ;reKshg we.¿ï wdh;kfha fiajh lrk ;reKhl=f.ka ,enqKq ñiaflda,a tlla fya;=fjka fudjqka w;r ;snq mjq,a wdrjq,a W.% ù ;sfí'

fï fya;=fjka ;reKsh ksjiska msgj f.dia we;s w;r wehf.a ieñhd ;j;a ñ;=rka miafofkl= iu. f.dia ñiaflda,a tl ,ndÿka ;reKhd yqx.u m%foaYfha§ meyerf.k f.dia Tyqg myr§" Tyq ,jd ;u ìß|g ÿrl:k weu;=ula ,nd§ weh isák ia:dkh fidhdf.k wehjo nf,ka iQßhjej uÿkd., le,hlg /f.k f.dia we;'

miqj ieñhd we;=¿ msßi meyer.ekSug ,lajQ ;reKhd iu. fuu ;reKshg ,sx.slj yeisfrk f,i ;¾ckh lr tu l%shdj,sh ùäfhda .; lr we;s w;r wk;=rej ielldr ieñhd ;u ñ;=rka iu. tlaù tu ;reKsh kej; jrla ÿIKh lr tu wjia:djkao ùäfhda .; lr we;s nj fmd,sish mjihs'

miqj wod, ;reKsh fï ms<sn|j fmd,sishg meñKs,s lr we;s w;r jhi wjqreÿ 22 ) 25 w;r iellrejka isõ fofkl= w;awvx.=jg f.k we;' flfia fj;;a ielldr ieñhd fuf;la w;awvx.=jg fkdue;s w;r Tyqj fidhd fmd,sia mÍlaIK l%shd;aulhs'
Gossip Sri Lanka News Sri Lanka Breaking News Lanka Truth Sri Lanka Latest Hot News Gossip Lanka News Paper Sri Lanka News Today Sri Lanka Web News Sinhala BBC Sinhala News


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.