Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Yoshitha's CSN TV under problum Yoshitha CSN to close CSN TV Official Web site | Sri Lanka's Premier Sports,

yoshitha-rajapaksha-csn-will-be-close
w;=re whjefhka miafia fhdaIs; ìxÿjgu jeá,d''''
kd,sld m%OdkSka y;rjrka fõ''
;sylg jkaÈ;a §,d fodÜg ou,d


ysgmq ckm;s mq;a fhdaIs; rdcmlaIg wh;a nj lshk iS tia tka rEmjdyskS kd,sldj ,nk bßod ud¾;= ui 01od isg jid oeóug tys md,kdêldßh ;SrKh lr we;ehs oek.kakg ,efí' miq.sh 24 jkod isg tys fiajlhska ish,a,g ksjdvq § we;s w;r 30 fofkl=g muK jka§

,nd § wdh;kfhka bj;a lr we;s njo mejfia'

fuu fiajlhskaf.ka fldgila iS tia tkakd,sldjg wkqnoaOj mj;ajd hk isxy f¾äfhda kd<sldjg  iïnkaO lr.ekSug kshñ;j we;s njg o l;djla me;sr ;sfnkjd' fuu iS tia tkakd,sldj miq.sh ld,fhys rchg f.úh hq;= nÿ uqo,a lsisjla f.jd ke;s nj o miq.sh miq.sh od bÈßm;a lrkq ,enQ w;=re whjefha § uqo,a weu;s rú lreKdkdhl fy<s l<d'
úldYk l=¿Kq 6lg jeä C%Svd kd,sldj,g nÿ .ik nj lshñka miq.sh whjefhka remsh,a ñ,shk oyil nÿ uqo,la f.úh hq;= njg w¨;a noaola mekùu ksid thg yiq jQ tlu kd,sldj njg m;a iS tia tka kd,sldjg tjeks úYd, noaola f.ùu fkdyels ksid tys whs;sh w;yer fufia jid oukakg ;SrKh lr we;'

fuu kd,sldj f.dvke.Sug mej;s rch rdcH foam< wksis f,i fhdod.;a njg wdrxÑ ;snqK w;r jeä jdis ,nd.ekSfï wáfhka C%slÜ ;r; úldYk taldêldrhlao tu kd,sldjg  foaYmd,k wkq.‍%yh u; ,nd ;snqKs'

fï w;r lgl;d me;srefka fuu kd,sldfõ we;eï ks,OdÍkag miq.sh iufha jegqma ,ndfok ,oafoa ckdêm;s ld¾hd,h úiska njgh' fhdaIs; rdcmlaIf.a merKs fmïj;sh jQ hidrd fuu kd,sldfõ m‍%Odkshd f,io l,la lghq;= l<d'


,xldfõ r.¾ C%Svdj yd f¾ia C%Svd ckm‍%sh lsÍug fuu kd,sldj úYd, fjfyila .;a w;r" C%slÜ ;r. úldY whs;sh Wÿrdf.k Èjhsfka jeä fldgilg fkdfmfkk f,i tajd úldYh l< ksid C%slÜ C%Svdj wm‍%lg l< njg o fuu kd,sldjg miq.sh ld,h ;=< úúO fpdaokd t,a, úh'

fuu kd,sldj iu. .súiqula we;sj Ökfha ‘iSiSàù’ keu;s m‍%jD;a;s kd,sldj o Tjqkf.a m‍%;s úldYkhka ,xldfõ mj;ajdf.k hkq ,enqKs'

iS tia tka rEmjdysksh jid oeuQjo isxy t*a tï .=jka úÿ,s kd,sldj jidoeóug lghq;= lr fkdue;'

Gossip Lanka Hot News, gossip lanka, gossip lanka, gossip lanka, gossip lanka, gossip lanka hot news, gossip lanka, Underground News from Sri Lanka.


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.