Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Dialog Free internet free inetrnet wifi zones colombo kandy galle matara dialog internet packages postpaid dialog internet 4g

free-wifi-zone-in-sri-lanka-free
fkdñf,a wka;¾cd,hg msúfikak rgmqrd jhs-hs l,dm 1"000la

kj rcfha Èk ishfha jevms<sfj< hgf;a fmdfrdkaÿ jQ mßÈ rgmqrd fkdñf,a wka;¾cd, ^jhs)*hs& myiqlu ,ndfoñka ,jhs)*hs l,dm, 1"000 la ia:dms; lsÍug rch ;SrKh lrhs'

ta wkqj rfÜ iEu m%foaYhlau wdjrKh jk mßÈ jhs)*hs l,dm we;slsÍug

rch ;SrKh lr ;sfnk w;r tys uq,a wÈhr hgf;a fï udih wjika ùug m%:u jhs)*hs l,dm 250 la ia:dms; lsÍug mshjr f.k we;'

thska wk;=rej bÈß jhs *hs l,dm 750 l m%udKh rcfha Èk ishfha jevms<sfj,g iuÛdój Èk 60 yd 90 w;r wdrïN lrk w;r tu myiqlu ishhg 100lau fkdñf,a ,ndfohs'

ta wkqj iuia; Y%S ,xldju wdjrKh jk mßÈ ishÆu úYaj úoHd," ÿïßh ia:dk" m%Odk nia kej;=ïm," m%isoaO WoHdk" uyck mqia;ld," ishÆu YSlaIK yd Èia;%sla frday,a" kS;s úoHd,h" wêlrK ixlS¾K" Èia;%sla f,alï ld¾hd, iy fl!;=ld.dr wd§ uyck;dj jeä jYfhka meñfKk ia:dk fjkqfjka wka;¾cd, myiqlu ,nd§ug ;SrKh lr ;sfí'

tla mqoa.,fhl= i|yd uilg fu.d nhsÜ ^MB& 100l m%udKdfha wka;¾cd, in|;djla fkdñf,a ,nd.; yelsjk w;r ;u cx.u ÿr;lk wxlh iy yeÿkqïm;a wxlh ,nd§fuka ta i|yd msúish yel' fï ld¾hfha § Y%S ,xld f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIK ksfhdað;dh;kh iy úÿ,s ixfoaY kshduk fldñIka iNdj iydh ,ndfohs'

fï iïnkaOfhka udOH oekqj;a lsÍu Y%S ,xld f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIK ksfhdað;dh;kfha § Bfha ^04& meje;s w;r úfoaY lghq;= ksfhdacH weue;s wð;a mS fmf¾rd" Y%S ,xld f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIK ksfhdað;dh;kfha iNdm;skS Ñ;%dx.kS uqndrla" iy m%Odk úOdhl ks,OdÍ uqyqkaoka lkf.a uy;au uy;aóka we;=¿ msßila fï wjia:djg tlaj isáhy'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.