Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
-fashion-mobile-shopping
.eKqïlrejkag iem ÿka ;reKshka kj fofkla wf;a uÜgq 

urodk m%foaYfha ld,hla mqrd ryis.;j mj;ajdf.k hkq ,enQ .Ksld uOHia:dkhla jg,d tys l<ukdlre yd kjd;eka‍fmdf<a isg .Ksld jD;a;sfha fh§ isá ldka;djka kj fofokl=o fld<U uOHu fldÜGdi wmrdO úu¾Yk wxYfha ks,OdÍka msßila úiska

w;awvx.=jg .kq ,en we;ehs ‍fmd,sish lshhs'

fuf,i w;awvx.=jg m;a ldka;djka jhi 18;a 52;a w;r miqjkakshka o Tjqka rd.u" wïn,kaf.dv" .%Ekaâmdia" foúkqjr" ;,x.u" nÿ,a," iSÿj" je,suv" ìh.u hk m%foaYj,ska meñK fld<U m%foaYfha wdh;kj, by< ;k;=rej, kshe<S isákakshka f,i ;u .ïrgj,g yÛjd isáñka fuu cdjdrfï kshq;=j úYd, f,i uqo,a bmhSï isÿlr we;ehso fy<sù we;'
fuys§ tla ldka;djl remsh,a 5000 isg 15000 olajd úúO ñ, .Kka hgf;a fuys meñfKk kjd;ekalrejka i|yd wf,ú lrñka cdjdrïlre ,laI .Kkska uqo,a Wmhd we;ehso fy<sù we;'

fuu cdjdru ms<sn| tys wmrdO úu¾Yk wxYfha ia:dkdêm;s m%Odk ‍fmd,sia mÍlaIl Oïñl fiakdr;ak uy;d fj; ,o nqoaê f;dr;=rlg wkqj remsh,a 5000la ,nd§ kjd;ekalrejl= f,i ‍fmd,sia Wmdh ¥;hl= fhdojd ldurhg we;=¿ ù laIKslj ,nd.;a f;dr;=re u; iQodkñka isá ‍fmd,sia lKavdhu tu ,eÛqïy, jg,d ishÆ fokd w;awvx.=jg .kq ,en we;ehso ‍fmd,sish lshd isà'

fï ms<sn| jeäÿr mÍlaIK lghq;= niakdysr m<d;a Ndr ‍‍‍fcHIaG ksfhdacH ‍fmd,siam;s mQð;a chiqkaor' fld<U uOHu fldÜGdi Ndr ‍‍‍fcHIaG ‍fmd,sia wêldÍ pïmsl isßj¾Ok hk uy;ajrekaf.a wëlaIKfhka fld<U uOHu fldÜGdi wmrdO úu¾Yk wxYfha ia:dkdêm;s m%Odk ‍fmd,sia mÍlaIl Oïñl fiakdr;ak uy;df.a Wmfoia u; tallfha ks,OdÍ lKavdhula úiska isÿ lrf.k hkq ,nhs'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.