Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
how-to-buy-how-to-sell-online-shopping;d;a;f.hs mq;df.hs flrejdj,a .ek yßhgu okafka ux'' ) f.daGd 

Bfha ^16od& forK rEmjdysksfï wxY; 360 jevigyk yd tlajQ ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI uy;d j¾;udkh jkúg ldf.a;a l;dnyg ,lajk lreKq lsysmhla .eku úuiq mekhkag ms<s;=re imhñka lreKq ldrkd tlska tl fy<sl<d'

cd;Hka;r u;al=vq cdjdrïldr iuka; l=udr fkdfyd;a fjf<a iqod

w;awvx.=jg .ekSug lghq;= lf<a miq.sh rch ld,fha§ nj;a" j¾;udk rch n,hg m;ajQ úg Tyq Y%S ,xldjg /f.k wd nj;a f.daGdNh rdcmlaI uy;d i|yka lf<a h' tfiau ;ukag ;ju;a t,a'à'à'B' ixúOdkfha ;¾ck ;sfnk nj;a" wefußldjg fyda ngysr rglg .sh úg ;ud úÿ,smqgqjg mjd f.k hd yels njo Tyq i|yka lf<a h'
tfiau wejka.dâ iud.u hgf;a mj;ajdf.k .sh mdfjk wú .nvdj  hkq tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkhg mjd rel=,la jq iud.ula nj;a" tys lsisÿ kS;s úfrdaë lghq;a;la isÿ fkdjq nj;a  tu iud.u iïnkaOfhka úYd, meyeÈ<s lsÍula isÿ lrñka ta uy;d mejiqfõ h'


we;euqka fpdaokd lrk wdldrhg fndÿ n,  fiakd ixúOdkh iuÛ ;udf.a lsisÿ iïnkaOhla fkd;snq  nj;a"  ;ud iy ;u ifydaorhd jk ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;dg uqia,sï ck;dj iuÛ úriel ùug lsisÿ  fya;=jla fkd;snq nj;a fyf;u i|yka lf<ah'

ftfiau ysgmq wdrlaIl f,alïjrhd ñkS fudare we;slf<aoehs forK rEmjdysksh weiQ m%YaKfha§ Tyq ioyka lf<a" ,ñkS fudare we;slrkak;a olaI;djh ;sfhkak ´k tal f,ais kE'''', ^iskdfiñka& hkqfjks'

ysgmq weu;s u¾úka is,ajdg my;a l%shd isÿ lsÍug yelshdjla we;s nj o Tyq tys§ lshd isáhd' u¾úka is,ajdf.a mq;df.a flrejdj ;ud fyd|g okakd nj;a iudcYd,dj,§ .=álk ;;a;ajhla ;snqKq nj;a Tyq khsÜ la,íj,§" yuqod ks,Odßfhl=f.ka" úfoia cd;slfhl=f.ka mjd .=á lE nj;a f.daGdNh fmkajd ÿkafka h'

Ndr; ,laIauka >d;kh ms<sn| fmd,sia mÍlaIK isÿ lr wêlrKfha kvqjla mj;sk nj o f.daGdNh rdcmlaI uy;d fmkajd ÿkafkah'

miq.sh rcfha neis,a rdcmlaI yd f.daGdNh rdcmlaI hk uy;ajrekag úreoaOj ysgmq wud;H u¾úka is,ajd uy;d miq.shod fld<U wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg f.dia meñKs,s lf<ah'

u¾úka is,ajd uy;d tys§ m%ldY lf<a furg isÿ jQ ,ika; úl%u;=x. >d;kh" Ndr; ,laIauka >d;kh" rd.u f,dl=iShd >d;kh yd iqÿ jEka ixialD;sh hk isÿùïj,g wod,j fuu meñKs,s isÿ l< njhs'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.