Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
malaka-silva-released-on-bail-sri-lankawêlrKfhka t<shg wdj ud,l is,ajd lshmq l;dj ) ^ùäfhda& 
 
fld<U rd;‍‍%s iudcYd,djl § n‍%s;dkH cd;sl hqj<lg myr§fï isoaêh iïnkaOfhka we;s kvqjg fmkS isàu i|yd ysgmq wud;H u¾úka is,ajdf.a mq;a ud,l is,ajd Bfha ^24& fld<U ufyaia;‍%d;a wêlrKh yuqfõ fmkS isáhd' wêlrKfhka msgj hk fudfydf;a udOH

weu;+ ud,l is,ajd lshd isáfha ;ud ksh; jYfhkau foaYmd,khg meñfKk njh' tys§ woyia oelajQ ud,l is,ajd lshd isáfha fujekakls'

,ug ,xldfõ Ôj;afjkak  ´k''' fï od,d ;sfhk iuyr fldkafoais ksid ug ,xldfõ ðj;a fjkak nE'' uu myq.sh ldf,a jerÈ lr,d we;s''' t;a wka;sug lrmq foag ux jerÈ kE''' uu nrm;, úÈyg .=á ld,d udihla we;=f,a ysáhd'
ta;a iqoaod tl ojilaj;a we;=f,a ysáfha keye''' ug fkdñfkaIka fok mlafIlska uu ckafoa b,a,kjd'' ug ;sfhkafka khsÜ la,í m‍%Yak ú;rfka''' ue;sjrK fõÈldj, m‍%Yak ug keyefka''' ;d;a;d pkao‍%sld ue;skshg nekafka ug fudav mq;d lsõj ksihs''',


fï w;r ish mshd jk u¾úka is,ajd fï rfÜ ckdêm;sjrhd jqjfyd;a .kakd C%shdud¾. ms<sn|j ud,l is,ajd úiska mqj;am;lg iïuqL idlÉPqdjla ,nd § we;s w;r tys§ .Ksld uvï lsysmhla ;sîu .eg¿jla fkdjk nj Tyq úiska mjid ;snqfka fuf,isks'

,.Ksld jD;a;sh fï rgg .e<fmkafka keye ;uhs' kuq;a .Ksld uOHia;dk tlla folla rfÜ ;síng lula keye''''' tfyu ;sfhkak ´k'''' fudlo Th wiyfkka bkak whg hkak ;ekla ;sfhkak  ´k''' tfyu ke;s yskaod ;uhs .ïj, wysxil fl,af,da wiykldrfhda w;ska ¥IKh fjkafka''' Tjqkag hkak ;ekla ;sínkï yß''',


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.