Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
masters-degree-australian-diplomaì‍%;dkHfha ,sx.sl Y‍%ñlhkaf.ka 1$3 lau WmdêOdÍka

ì‍%;dkHfha ,sx.sl lïlrejkaf.ka 40]la muK Wiia úoHd, fyda úYajúoHd, WmdêOdÍka jk nj kj;u ióla‍IKhlska wkdjrKh ù we;ehs jd¾;d fõ'

,sx.sl;ajh wf,ú lsÍug n,y;aldrfhka weo oeuQjka fjkqjg tfia lsÍug
isÿjQ ,sx.sl lïlrejka iyNd.S lr.ksñka fuu ióla‍IKh isÿlr ;sfí'

Tjqkaf.ka 38]lg idudkH Wmdêhla we;s nj fy<sj we;s w;r ;j;a 17]la mYapd;a Wmdê uÜgula fyda iïmQ¾K lr we;ehso mejfia'

,SÙia úYajúoHd,h úiska isÿlr we;s fuu ióla‍IKhg ldka;djka 196la" msßñka 28la iy mdr,sx.sl mqoa.,hska 12la tlalrf.k ;sfí'

70]lg wêl msßila ñka fmr fi!LH" wOHdmk fyda iqNidOk fiajdjkays /lshdj, ksr;ù we;s w;r 33]la muK fj<|ie,aj, /lshd lr we;a;ka fõ'

,sx.sl l¾udka;h yd tlaùug isÿjQ fya;= ms<sn|j isÿl< úuiSul§ tla ldka;djla mjid we;af;a ;uka Èklg fi!LH iyldßhla f,i mjqï 50la bmehqj;a Wlia Kh f.ùug m‍%udKj;a fkdjQ fyhska fuu mshjr .;a njhs'

,sx.sl lïlrejka ffki¾.slju whym;a njg fy<d oelSug ck;dj fndfyda wjia:djkays l,n, jk nj ,sx.sl lïlrejkaf.a fi!LH iy wdrla‍Idj ms<sn| lghq;= lrk w.a,s u.aia lKavdhfï wOHla‍Il wef,laia *Sia n‍%hsia mjid ;sfí'

Tjqkaf.a w;aoelSï yd wNsfhda.hka ms<sn| lreKq úuiSulska f;drj tjeks ks.uk j,g t<fUk nj Tyq mjid we;'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.