Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Gossip Lanka Hot News, gossip lanka, gossip lanka, gossip lanka, gossip lanka, gossip lanka hot news, gossip lanka

namal-university-girl-issue-ksanika
uu lf<a uf.a rdcldÍh''' fï rch n,j;=ka hgf;a;a ´kE ;rï ,shqï tkjd'' ) laIKsld ysßUqf¾.u

miq.shod Woaf>daIK ueo b,a,d wiajkakg ;SrKh l< ysgmq ckm;s uyskaof.a {d;sfhl= nj lshk úYaj úoHd, m‍%;smdok fldñifï ysgmq iNdm;skS uydpd¾h laIKsld ysßUqf¾.u wo i;s wka; mqj;am;lg woyia m<lrñka weh iïnkaO fpdaokd lsysmhlg ms<s;=re ,nd§ ;sfnkjd'kdu,a rdcmlaIf.a ku i|yka igykla iu. fhduq l< whÿïm;la u; lrkafoKsh hlalgqj m‍%foaYfha mÈxÑ isiqúhl reyqK iriúhg we;=<;a lrkakg wjirh ,nd§fï mg,eú,a,la ksido uydpd¾hjßh miq.sh ld,fha úfõpkhg n÷ka jqKd' weh ta iïnkaOfhka mqj;am;g olajd ;sfnk meyeÈ,s lsÍu my; mßÈh'


‘úYajúoHd, m‍%;smdok fldñiug úúO whf.ka wNshdpkd úYd, m‍%udKhla ,efnkjd' Th lshk wNshdpkh;a iuÛ kdu,a rdcmlaI uka;‍%S;=udf. f,alïjrfhl=;a ,smshl=;a wuqk, ;snqKd' th tj, ;snqfK ysgmq weue;s;=udghs'

ysgmq weue;s;=ud;a tys igykla ;n, th m‍%fõY wxYhg fhduq lr, ;snqKd' tys lsisÿ úfYaI;ajhla kE'''' ue;s weue;sjref. igyka iys; ,sms iuÛ tjeks wNshdpkd  ´k ;rï tkjd'

miq.sh rch hgf;;a wdjd' fï rch hgf;a;a tkjd' oekq;a tkjd''' m‍%fõY wxYhg tk ta wNshdpkd bgq l< yels tajd oehs fidhd n,d bgql< yels tajd fldñiug fokjd' wNshdpkd yryd lrk b,a,Sïj,g bv§u uf.a ;ks ;SrKhla fkfuhs' fldñiu wkqu; lrkak  ´k'

ldf. ,smshla iuÛ tõj;a ke;;a ,ndÈh yels fohla ;sfnkjd kï fldñiu th ,nd fokjd' rdcmlaI kula fï wNshdpkhg .Eú,d ;sfhk yskao oeka ldf,l b|ka fïl lsh lshd ug uv .ykjd'


kuq;a kdu,a uka;‍%S;=udg;a jvd n,.;= wh lrkak neß foaj,a ug tjmq wjia:dj,§ uu taj m‍%;slafIam lr, ,sms hj, ;sfhkjd' ta lrkak neß foaj,a uu m‍%;slafIam lf<a fï ;k;=frka hkak jqK;a n,df.k'

uf.ka lr ;snqKq ta b,a,Sï jf.au uu tajg ÿka ms<s;=re uu udOHhg lshkak .sfha kE''' uyck Pkaofhka m;afjk mqoa.,fhl=g Pqkaoodhlfhd hï hï b,a,Sï l<yu ta whg wmg ,sh, tjkj fï b,a,Su yelskï bgq lrkak lsh,d'

tal ;uqkaf.a Pkaoodhlhd i;=gq lrkak lrk jevla' lsisfjl=f.a ,smshla ke;;a b,a,Su kS;Hkql+, kï wms th bgq lrkjd' ldf. ,smshla iuÛ tõj;a kS;Hkql+, fkdjk b,a,Sula uu bgqlr, kE'' uu úYajúoHd, m‍%;smdok fldñifï iajdëk;ajh ke;sl<d lsh, ljqre yß fpdaokd lrkj kï Tyq thg fya;= bÈßm;a lrkak  ´k'

uu iNdm;s jqKdg miafia lñgqj,g m;a l< whf.a foaYmd,k mlaIh ie,l=qfõ kE''' ta jf.au ljqre fyda jerÈ jevla l<d kï mlaI mdg fkdn,d Tyqg fyda wehg úreoaOj mshjr .;a;d' uu jerÈ jev lf<a kE'''


ldgj;a jerÈ jev lrkak bv ÿkafk;a kE'''' uf.a ta m‍%;sm;a;sh fkdßiaiQ iuyrehs fï fpdaokd lrkafka' uu fï wdh;kfha iajdëk;ajh ke;s l<d lshkafk jerÈ jev lrkakg bv fkd§u o@' uu rcfha ks,Odßkshla' rcfha m‍%;sm;a;s C%shd;aul lsÍu uf.a j.lSula''',

iriú isiqúh we;=<;a lr.ekSug wod< wdkafoda,kd;aul ,smsh my;ska'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.