Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
fmrgq.dó iudcjd§ mlaIh rks,ag;a wkS

Y%S ,xld uy nexl=fõ isÿ jQ wl%ñl;dj,g uy nexl=fõ wêm;sjrhd;a" uqo,a weue;sjrhd;a bj;a úh hq;= hehs úúO md¾Yaj m%ldY l<o bj;aúh hq;af;a w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d hehs fmrgq.dó iudcjd§ mlaIh mjihs'

2015 ckjdß 18 jeks Èk ksl=;a l< 1895$15 ork pl%f,aLfhka Y%S

,xld uy nexl=j m%;sm;a;s iïmdok <ud" ;reK yd ixialD;sl lghq;= wud;HdxYh hg;g mjrd we;s nj;a" tÈku ksl=;a l< 1897$16 ork pl%f,aLfhka tu wud;HdxYh w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;dg wh;a nj;a tu mlaIfha m%pdrl f,alï mqnqÿ chf.dv uy;d mjihs'
w¾cqka ufyakao%ka uy;d uQ,H iud.ï ysñ mjq,l idudðlhl= jk ksid Tyq tu ;k;=rg iqÿiail= fkdjk nj ;u mlaIh uq, isgu m%ldY l<o Tyq;a" w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d;a w;r mj;sk ióm ñ;=ou ksid w¾cqka ufyakao%ka uy;dg tu ;k;=r ,nd§ug w.%dud;Hjrhd lghq;= l<ehs Tyq mjihs'

2002)2004 tlai;a cd;sl mlaI md,k iufha§ w¾cqka ufyakao%ka uy;d isx.mamQrefõ isg furgg f.kajdf.k Tyqg wdfhdack uKav,fha iNdm;s Oqrh ,nd §ug tlai;a cd;sl mlaI rch lghq;= l< nj;a mqnqÿ chf.dv uy;d mjihs'

fï ms<sn|j mÍlaIK lsÍug m;al< ;%smqoa., lñgqfõ isákafka;a tlai;a cd;sl mlaIhg iïnkaO kS;s{jreka ;sfofkl= ksid tu lñgqfõ m%;sM, ms<sn| jqjo wkdjels m< l< yels nj chf.dv uy;d mjihs'

fï wdKavqj n,hg m;a jQfha ¥IKhg yd jxpdjg tfrysj isàug ksid fï wdKavqfõ ¥Is;hkag miq.sh wdKavqfõ ¥Is;hkag fokjd fuka fo.=Khla oඬqjï Èh hq;= hehs udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñhka m%ldY l< ksid w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d tu Oqrfhka fyda th ys;g tlÛj l< fkdyels kï wvqu ;rfï wud;H Oqrfhkaj;a b,a,d wiaúh hq;= hehs mqnqÿ chf.dv uy;d mjihs'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.