Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
shopping-car-mobile-games-online-sri
isyiqka jkf;la ldka;djg myr§ fj,lg weoka .syska fl<i,d

uyú,ÉÑh" wfYdalud,d.u" fmauvqj m%foaYfha mÈxÑ ;sia tla yeúßÈ tlaore ujlf.a ysig ,S uq.=rlska myr§u ksid isysiqkaj ìu weojeàfuka wk;=rej weh fj,a hdhlg Tijd f.k f.dia ¥IKh l< Y%S ,xld hqo yuqodfõ ysgmq fin<l= uyú,ÉÑh fmd,sish uÛska bl=;a 24od w;awvx.=jg f.k we;'

ielldr ysgmq yuqod fin<d uyú,ÉÑh m%foaYfha mÈxÑ úisy;r yeúßÈ tlaore mshl= nj fmd,sia mÍlaIKj,§ wkdjrKh ù we;' ¥IKhg ,lajQ ldka;dj fmauvqj m%foaYfha msysá ;u ksfjfia isg ish orejd le|jd f.k taug fmr mdi, fj; .uka lrñka isáh§ weh miqmiska md meÈhlska meñK we;s iellre ;u mdmeÈhg kÛsk f,ig wef.ka b,a,Sula fldg we;'
weh tu b,a,Sug wjk; fkdùu ksid nek je§ ;¾ckh fldg we;s iellre bÈßhg f.dia mdmeÈh kj;d fmd,a,la /f.k wef.a ysig myr§ ;sfí' tu wjia:dfõ weh isysiqkaj ìu weo jegqKq miq fj,a hdhg Tijdf.k f.dia ¥IKh fldg we;s w;r u| fõ,djlska wehg isysh wd úg iellre wef.a f., ñßld myr§ isysiqka jQ miq kej; jrla ¥IKh fldg we;s nj fmd,sia mÍlaIKj,§ fy<s ù we;'

fuu iellre óg fmr wjia:djl§ o hqo yuqodfõ fiajh lrk w;r;=r fujeksu isoaêhla iïnkaOfhka fpdaokd ,en wkqrdOmqr ufyia;%d;a wêlrKh yuqfõ úNd. jk kvqjl ú;a;slrejl= nj;a" fï fya;=fjka Tyqf.a fiajh Y%S ,xld hqo yuqodfjka ;djld,slj w;aysgqjd we;s nj;a" fmd,sia mÍlaIKj,§ wkdjrKh ù ;sfí'

Tyq w;ska ¥IKhg ,lajQ ldka;dj ffjoH mÍlaIKhlg fhduq lsÍu i|yd wkqrdOmqr YslaIK frday,g we;=<;a fldg we;s w;r ielldr ysgmq yuqod fin<d 25od wkqrdOmqr ufyia;%d;a wêlrKh yuqjg bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;sìKs'

fuu isoaêh iïnkaOfhka uyú,ÉÑh fmd,sia ia:dkdêm;s fmd,sia mÍlaIl ks,x. m%kdkaÿ uy;df.a fufyhùfuka jeäÿr mÍlaIK mj;ajhs'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.