Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
tensions-between-derana-vs-sirasa
bvï yqgmfÜ ksid forK ) isri ynhla  
isrfi wh wfma wdh;khg lvd jeÿKd ) forK 
forfK wh wfma whj ysrlrf.k ) isri
 
fld<U fldgqj f,dal fjf<| uOHia:dkh bÈßmsg tÑ,ka p;=rY‍%h m‍%foaYfha msysá bvfï ysñldß;ajh .ek jerÈ mqj;la m< lr we;s nj lshñka ta .ek úuikakg isri udOH cd,hg wh;a udOHfõ§ka msßila forK kd,sldfõ ld¾hd,h fj; f.dia úuiSug f.dia .eg¨ldÍ ;;ajhla we;s lrf.k we;'


Bfha isri u.ska kS;S{fhl= ,jd fuys ysñldr;ajh uyrdcd wdh;kh i;= njg kd.ßl ixj¾Ok wêldßh fmd,sisfha§ ms,sf.k we;ehs lSj;a tu lreK idjoH nj
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh Wmqgñka wo forK jd¾;d lr ;snqKs'
fï mriamrh ksid forK tjeks mqj;la m<lf<a wehso hkak úuiSug isri udOHfõ§ka tys f.dia we;'
tys§ we;sjQ isoaêh .ek wo forK mqj;a iy isri ksõia *¾iaÜ jd¾;d folla fjk fjku m< lr we;' ta fol my; mßÈh'


wo forK isoaêh meyeÈ,s lr we;af;a fufiah'

lemsg,a uydrdcd wdh;kfha udOHfõ§ka hhs lshd .kakd msßila forK udOH wdh;khg lvdje§ wkjifrka n,y;aldÍj rE.; lsÍula isÿlrkakg hdfuka fïjk úg

fkdikaiqkaldÍ ;;a;ajhla ygf.k ;sfí'
wkjifrka we;=¿j rE.; lrkakg hdfuka ta ms<sn| m‍%Yak l< forK fiajl msßila iu. Tjqka .egqïldÍ ;;a;ajhla ks¾udKh lr .ekSug W;aidy .ekSu ksid fuu fkdikaiqkaldÍ ;;a;ajh ygf.k we;'
udOH wdh;kfha m‍%OdkSka úiska fuu isÿùu ms<sn| fmd,Sish oekqj;a lrk ,§'
flfia fj;;a fïjk úg lemsg,a uydrdcd wdh;khg wh;a udOHh úiska ;u udOHfõ§ka n,y;aldrfhka isrlrf.k isák njg mqj;a m<lrñka isáho tjekakla isÿù fkdue;'

tfiau fïjk úg fmd,Sish ueÈy;aj fkdikaiqkaldÍ ;;a;ajh md,kh lr we;s w;r wod< udOHfõ§ka hhs lshd.kakd msßi fmd,sia ndrhg f.k ;sfí'
wjirhlska f;drj udOH wdh;khlg lvdjeo rE.; lsÍu" ms<s.;a udOH wdpdrO¾u j,g mgyeKsjd fiau kS;s úfrdaë neúka fuu isÿùu àù forK we;=¿  udOH cd,h f,i wms oeä ms<sl=f,ka hq;=j fy<dolsuq'


isri ksjqia *¾iaÜ isoaêh meyeÈ,s lr we;af;a fufiah'

ksõia *iaÜ udOHfõ§ka msßila fï jk úg forK kd,sldfõ fiajlhska úiska isrlr f.k isà'
wm udOHfõ§ka wo miajrefõ forK kd,sld mßY‍%hg .sfha" m‍%jD;a;shla iïnkaOfhka Tjqkaf.a m‍%;spdrh ,nd .ekSu i|yd h'
forK kd,sldjg ta i|yd idOdrK wjia:djla ,nd §u wm wruqK úh'
tfy;a forK fiajlhska úiska wm udOHfõ§ka fï jk úg isrlr f.k we;s w;r ksõia*iaÜ lKavdhfï leurd WmlrK o meyer .kq ,en ;sfí'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.