Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
upeksha-swarnamali-paba-sri-lanka-blueug mlaIhla jeo.;a fjkafka ue;sjrK ld,hg ú;rhs''' ) WfmalaId ms,s udrej .ek lshhs

ckm%sh ks<shla jf.au j¾;udk md¾,sfïka;=j ksfhdackh lrk WfmlaId iaj¾Kud,s bÈß uy ue;sjrKh ioyd tlai;a cd;sl mlaIh hgf;a ;r. lsÍug kshñ; nj ks, fkd,;a foaYmd,k wdrxÑud¾. Tiafia oek.kakg ,enqKs'

tcdm m%n,hka úiska wehg tcdmfhka ;r. lrk f,i wdrdOkdjla lr we;s

nj o ta w;r ;=r§ oek.kakg ,enqKs' flfia fj;;a tu wdrdOkdj ms<snoj ;ju;a ;SrKh lr fkdue;s njhs weh mjikafka' fï ms<snoj úuiSfï§ WfmalaId lshd isákafka fujka fohls'
,;ju ;SrKh lr keye fudk mlaIfhka b,a,kjdo@ lshd' fudlo uu Pkaoh b,a,kjo@ keoao@ lsh, fldfydugj;a ;ju ;SrKh lr, keye'''' hï hï msßia Pkao jHdmdrh oekauu wdrïN lr, ;sfhkj' kuq;a uu tfyu flfkla fkfuhs'  foaYmd,kh lshkafka fndfydu;au r¿ ;ekla'

wms ue;sjrKhlg .shdyu fyda foaYmd,kh lroaÈ ;ukag ;ukaf.a úreoaO mdlaIslhkag jvd ;ukaf.a mlaIfha bkak whhs ;ukag flKys,slï lrkafka''' foaYmd,kh .ek hï hï l,lsÍï ;sfhkjd'

fïl udr f,dalhla foaYmd,kfhka f;dr ug f,dalhla keye''' ug mlaIhla
jeo.;a fjkafka ue;sjrK ld,hg ú;rhs' t;lï ug mlaIhla jeo.;a fjkafka keye'''',

miq.sho ldka;d Èk ieureï W;aijfha § frdais fiakdkdhl uy;añh wi, isák PdhdrEmhla udOH u.ska ksl=;a lsÍu;a iu. WfmlaId .ek fkdfhl=;a lg l;d me;sreKd ta ms<snoj weh lshkafka fujeks fohla'
,uu t;k lf<a pQá b,a,Sula ú;rhs''' tcdmhg hkak ´k kï" uu t;kg .syska b,a,Sula lrkak ´k keye'''' ug tlai;a cd;sl mlaIh iu. tl;=fjkak ´k kï" ug  fl<skau .syska w.ue;s;=udf.kau wykak mq¿jka',


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.