Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
frangipani-sinhala-full-movie-watchfïl wiïu; iïnkaO;dj,ska tydg .sh l;djla''' ) Ñ;%mg wOHlaIl lshhs 

‘*%ekaðmeks’ kñka ks¾udKh jqKq tu iskud mgh ,dxlSh iskudj kj me;a;lg yrjd,Su fjkqfjka ìys jQ m<uq iu,sx.sl Ñ;%mgh nj tys wOHlaIl úidflai pkao%fialrï mjihs' Ñ;%mgh ;=< m%Odk pß;h f,i iu,sx.sl pß;hla fmkS isàu iy iu,sx.sl pß; iïnkaOfhka
Ñ;%mgh yryd f.dv k.k hym;a wdl,amh hk ks¾Kdhl uq,a lr .ksñka ‘*%ekaðmeks’ iskud lD;sh Y%S ,xldfõ ìys jQ m<uq iu,sx.sl Ñ;%mgh f,i ye¢kaúh yels nj o iskud wOHlaIl úidflai pkao%fialrï lshd isáfha h'

iuldó pß;hla fy<d olsk lD;shla iuldó iskud lD;shla yeáhg idudkHfhka cd;Hka;r iskud Wf<,j,a j, i,lkafka keye''' ta ks¾jpkfha msysgd neÆfjd;a *%ekaðmeks lshkafka ,xldfõ uq,au j;djg iuldó wdorhla .ek l;d lrk Ñ;%mgh lsh,d lshkak mq¿jka'
kuq;a ‘u,g fkdtk nUre’ iy ‘;ks ;gqfjka mshdUkak’ jeks iu,sx.sl pß; fyda tjeks f;audjla iys; Ñ;%mg óg fmr Y%S ,xldfõ ksIamdokh ù ;sfnkjd'''~~

wdorh iy m%cd;ka;%jdoh~ ;=< ñksiqkag wdorh lsÍug we;s whs;sh fmkajd §fï wruqKska ‘*%ekaðmeks’ iskud lD;sh ks¾udKh l< nj f,aLl úidflai pkao%fialrï mejiqfõh'
iuldó jpfka mdúÉÑ lrkafku wms fïl ,sx.sl;ajfhka" ,sx.sl iïnkaO;dj,ska tyd hk fohla' mqoa.,hska tlsfkld flfrys wdorhla we;s fjkjd' fojkqj fïl m%cd;ka;%jdoh iïnkaOfhka l;djla' fudlo wmsg mQ¾K m%cd;ka;%jdohlg hkak neye iq¿;rhlf.a u;h iy wNs,dIhka wu;l lr od,d iy tajdg lka fkd§''

‘*%ekaðmeks’ iskud lD;sh ksIamdokh lsÍfï§ ta i|yd wjYH rx.k Ys,amSka fidhd .ekSu iy Ñ;%mgh hï lsis jdrKhlg fyda ;ykulg ,la fõúo hkak iïnkaOfhka o uq,a ld,h ;=< .eg‍¿ u;= jqKd'

fï Ñ;%mgfha f;audj .ek oek .;a; .uka iy Ñ;%mgfha msgm; lshjmq .uka fndfyda fofkla lsõjd fïlg kï iïnkaO fjkak fldfy;au neye lsh,d' iuyr wh uq,ska tlÛ fj,d miafia w;yer,d oeïud''

oiqka m;srK" fcydka Y%S ldka;a iy hfYdaOd ri÷ks hk l,d Ys,amSyq ‘*%ekaðmeks’ iskud lD;shg rx.kfhka odhl fj;s'ta ;sfokd f,dl= wNsfhda.hla Ndr .;af;a''' fudlo tal bÈßhg taf.d,a,kaf.a jD;a;Sh Ôúf;ag n,mdkak mq¿jka lshk m%Yakh oek oek ;uhs ta f.d,af,da ta pß; Ndr .;af;a''' kuq;a uu ys;kjd taf.d,af,da b;d by< uÜgfï odhl;ajhla ÿkakd lsh,d talg'''


fï w;r Ñ;%mgh rE.; lsÍfï§ fndfyduhla Y%S ,dxlsl iskudlrejka uqyqK fok .eg‍¿jlg ;udgo uqyqK §ug isÿ jQ nj ‘*%ekaðmeks’ iskud lD;sfha ksIamdoljrhd i|yka lf<ah'
iuyr ;ekaj,§ myq.sh hqo ld,h;a tlal we;sfjÉp foaj,a ksid ñ,sgßlrKhla isÿ fj,d ;shkjd' fld<U we;eï ia:dkhlg .sys,a,d leurdjla ,Eia;s lr .;a; .uka isú,a weÿfuka bkak fmd,sia ks,OdÍka weú;a m%Yak lrkjd' tajf.a m%Yak .Kkdjl=;a wmg wdjd''

Y%S ,xldfõ fndfyduhla iskudy,a ;=< äðg,a m%lafIamk hka;% fkdue;slu fya;=fjka ‘*%ekaðmeks’ iskud lD;sh wjYH wdldrhg ilid ;sr .; lsÍu we;=¿ m%pdrl lghq;= i|yd wu;r msßjehla oeÍug isÿ jk neúka ta i|yd wkq.%dylfhla fidhd .; hq;= nj;a Tyq mejiqfõh'
wksla w;g ,xldfõ ck;dj iy fma%laIlhd flfrys úYajdihla ;n,d ;shkjd taf.d,af,da fïl b;du;a hym;aj yd idOkSh f,i ms<s.kshs lsh,d' fudlo taf.d,af,da fïl y÷k .kshs fïl ;ukaf.au orejkaf.a ;udf.au ifydaorhka yd iudk msßilf.a whs;sjdislï .ek l;d lrk lD;shla lsh,d''
,kavka iskud Wf<f,a Èk ;=kla ;sr .; jQ ‘*%ekaðmeks’ iskud lD;sh" ueâßâ cd;Hka;r iskud Wf<f,a§ fydou úfoia iskud lD;sh iy fydou úfoia wOHlaIKhg ysñ iïudkh i|yd ks¾foaY jQ nj;a iskud wOHlaIl úidflai pkao%fialrï jeäÿrg;a lshd isáfha h'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.