Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
lochana-semini-talk-about-welle-sudha
fiañ” iy f,dapkd úfYaI udOH idlÉPdjl

oekg w;awvx.=fõ miqjk iqm‍%lg u;al=vq jHdmdßl fjf,a iqod fy<s l< lreKq miq.sh Èkj, udOH Tiafia úYd, m‍%isoaêhla iys;j m<fjoa§ Tyqf.a l=vq cdjdrug Woõ l< m‍%lg fg,s ks<shka 6 fofkl= isá njg o wdrxÑhla m‍%pdrh ù ;snqKd'

kuq;a tu 6 fokd ljqrekao hkak .ek fmd,sia jd¾;d fï jk;=re kï fy<s lr ke;s w;r lsisÿ udOHhla tu kï m< lr ;snqfkao ke;' fuu l=;=y,h m‍%fhdackhg .ksñka /qlshd úrys;j ksjigù isák tla;rd ;reKfhl= Tyq mj;ajd hk f*ia nqla msgqjla ckm‍%sh lr.ekSfï wáfhka ‘ks<shka 6 fokdf.a kï fukak’ hkqfjka fyäula o fhdod tu ;reKhd wkqudk lrk ks<shka 6 fofkl=f.a kï m‍%pdrh lr ;snqKd'
flying-fish-actress-gayesha-speaks 
tu kï w;r fiañKs"f,dapkd".fhaId wd§ka o isáhd' tu jHdc m‍%jD;a;sh we;a;la f,i f.;Sug wjYH ksidfoda we;eï ks<shka oeka w;=reokaj isák njg;a" we;eï wh úfoia .;j we;s njg;a tys ,shkakg ;reKhd iQlaIau Wmdhla fhdod ;snqKd'

fï ld,fha f*ia nqla Tiafia  ´kEu lreKla myiqfjka m;=rejd yeÍh yels jdish ksid tu ;reKhdf.a is;¨j b;d blauKska fjk;a wh w;r yqjudreù ;snqKd'

sri-lanka-visa-travel-hotels-in-sri 

th ne¨ wh is;=fõ we;a;gu fï ih fokd fjf,a iqod iu. in|;d mj;ajd we;s njls' fï w;r lsisu lreKla .ek fidhd fkdn,d fjí wvú ckm‍%sh lr.kakg weig olsk  ´kEu fohla fldms lrouk j.lSï úrys; fjí wvú lsysmhl=;a fï f*ia nqla mqj; ish fjí wvú j, m< lr ;snqKd' ta ksid ;reKhdf.a fndrej ;j;a me;sÍ .shd'

ñka i;shlg muK fmr we;sjQ fuu wdkafoda,kfhka miq wod< ks<shka ys;j;=ka w;f¾ wmyiq;djg ,laj ;snqK w;r Tjqkg f;drf;daxÑhla ke;sj ÿrl:k weu;=ï ,eî ;snqfka wd Thd fjf,a iqod tlal fydr jev l<dfka oehs wiñks'

ñka jvd;a wmyiq;djhg m;a fiañks" .fhaId iy f,dapkd budIs udOH fj; m‍%ldY ksl=;a lrkakgo Wkkaÿjqfka fï jHdc mqj; f;areï .kakd f,i b,a,ñks'


wo rdc.sßfha ijßka fydag,fha fiañKs yd f,dapkd fï iïnkaO udOH idlÉPqdjlao mj;ajd we;s w;r ta i|yd tu fofokdf.a iydhg È,aydks talkdhl" k§ld .=Kfialr we;=¿ l,d Ys,amSka lsysmfofkl=o meñK we;'

isoaêhg iïnkaO ;reKhd fmd,sishg le|jd wjjdo ,nd§ugo lghq;= l< nj fiañKs m‍%ldY l<d' tu ;reKhd Tyqf.a msgqfjka th ta Èkj,u bj;a lrf.k ;snqK kuq;a fjí wvú iudc udOHj, ;ju;a tu mqj; yqjudrefjñka mej;Su ksid m‍%jD;a;s idlÉPqdjla mj;ajkakg l,amKd l< nj fiañks lshd isáhd'


;j i;s lsysmhlska hq. Èúhg t<eöug iQodkï jk f,dapkd budIs lshd isáfha fï isoaêh ksid wef.a m‍%;srEmh ydksù we;s njhs'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.