Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
oshadi-hewamadduma
uq,a ldf,a§ kï yß fIdala'''   ta;a oeka kï fyd|fgdau we;s''

l<dlrejka tlaj m<uqjrg ixúOdkh lrkq ,nk uehs /<shg meñfKkak hehs ckm%sh ks<s ´Iê fyajduoaÿu l,dlrejkaf.ka b,a,Sula lrhs' mSvkhg yd u¾okhg tfrys i;H i|yd l,dlrefjda ixúOdkh kñka kdrdfykamsg wNhdrdufha§ l,dlrejka msßila wo ^28&

fmrjrefõ udOH yuqjla meje;a jQ w;r Bg uÿudOj wrúkao" frdc¾ fifkúr;ak" ,d,a l=,r;ak we;=¿ msßila iyNd.S úh'

Tjqka úiska ixúOdkh lrk uehs /,sh ,nk 01od oyj,a 12g lsre<mk uydud;H úoHd,h wi<ska wdrïN lsÍug ie,iqï lr we;'
tfukau foaYmd,k /,a,g k¿ ks<shka .idf.k hk fudfyd;l ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaIf.a mrdch;a iuÛ foaYmd,k lr,shg tlajqKq fg,s ks<shl jk ´Ië fyajduoaÿuf.a l,d lghq;= .ek fydh, n,kak wmg ys;=Kd'


ta fj,dfõ§ wmg oek.kakg ,enqfKa oeka oeka ´Iëg rx.k Ôú;h tmd fj,d lsh,s' fudlo oeka fmïj;shf.a pß; r.mdkak oeka jeä leue;a;la fkdolajk nj weh mjikjd' ta jf.au weh oeka jHdmdßldjla njg;a wdrxÑ fjkjd'

´Ië lshkafka fmïj;shf. pß; lr, lr, oeka we;s fj,d ta ksid fjkia pß; lrkak leu;a;la ;sfhk njhs'

wdmq uq,a lf<a § kï wms wmsg ,efnk yeu pß;hlau ndr.kakjd''' b;ska Th úÈhg jev lrf.k lfr.k hkfldg wms fyïn;a fjk ld,hla tkjd' wmsgu wfka fï we;s fkao@ lsh, ysf;kjd'' taldldÍ pß;" fmïj;shf.au pß;" tl È.gu ,efnk ksid wms ys;kjd óg jvd f;dar,d fír,d jev lrkak ´fka lsh, wmsu ys;kjd'

kula yod.;a;g miafia wms W;aiy lrkafka pß;dx. njh biau;= lr.kak' t;fldg wms lrmq fmïj;shf.a pß;h j,g wÆ;a mrïmrdj tkjd' yenehs ug kï ;ju;afmïj;shf.a pß; lrkak ,efnkjd'

kuq;a jefâ lshkafka oeka b;ska biair ;snqKq fmïj;shf.a pß; lrkak oeka ;sfhkjd uf.a wlue;a;la'' fudlo uu tal ´kE ;rï lr,d ;sfhk ksid''' tal .ek okakd ksid''


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.