Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
sri-lankan-airlines-air-hostess-namalkdu,af.a flrejdj,a fiau ksYdka; úl%uisxy fydr wnqjka iu. kgmq keá,s;a udÜgq

kS;s{ f–' iS' je,swuqKf.a m%Odk;ajfhka Y%S ,xlka .=jka fiajdfõ lghq;= ksÍlaIKh l< úoaj;a úu¾Yk uKav,h ;u jd¾;dj miq.shod w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d fj; Ndr fok ,§' tu jd¾;dj u.ska Y%S ,kalka .=jka fiajh ms<sn|j fvd,¾ ì,shk .KKdjla olajd Èfjk w;s ¥Is; .kqfokq" kS;s úfrdaë fiajd

fldka;%d;a;=" kqiqÿiaikag ,nd ÿka ;k;=re iy wka;rdodhl wdrlaIl lvf;dÆ ms<sn| f;dr;=re wkdjrKh fldg ;sfí'

tu jd¾;djg wkqj ysgmq ckdêm;s uyskaof.a f,alïjrhd jQ ,,s;a ùr;=x.f.a b,a,Sula u; tla .=jka fiaúldjla ckdêm;s f,alï ld¾hd,fha fiajh i|yd wkqhqla; lr kdu,a rdcmlaI uka;%Sjrhdf.a foaYmd,k lghq;= i|yd fhdojd ;sfí'
weh úiska uka;%Sjrhd fjkq‍fjka bgql< fiajdjka ms<sn|j lsisÿ jd¾;djla ke;s w;r" .=jka hdkdjl fiajh l<dfia i,lñka wehg lr we;s wu;r úfYaI f.ùu remsh,a ,laI 42lg wêl h'


jeämqr wehg f.jd we;s uqo,a iïNdrh wdmiq wh lr .ekSug;a uyck uqo,a wh:d f,i mßyrKhg wkqn, ÿka ks,Odßkag úreoaOj kS;s ud¾.fhka lghq;= lrk f,i;a ¥IK úu¾Yk uKav,h ks¾foaY lr we;'

óg wu;rj iNdm;s ksYdka; úl%uisxy úiska Tyqf.a ys;j;shla jQ .=jka fiaúldjla “Y%S ,xlka .=jka fiajd ikakdu ;dkdm;s” f,i m;a lrf.k we;s w;r" tjeks ;k;=rla .=jka fiajd wkqu; ld¾h uKav,fha fkdue;'


fuu hqj< Y%S ,xlka .=jka fiajfha hdkdj,ska muKla fkdj" Y%S ,xlka .=jka iud.fï uqo,ska ,nd .;a .=jka álÜ m;% Wmfhda.S lr .ksñka" fjk;a iud.ïj,g wh;a .=jka hdkdj,ska o f,dj mqrd ijdß f.dia ;sfí'

.=jka fiaúldjka .Kkdjla iuÛ iNdm;sjrhd mj;ajdf.k .sh wh:d in|lï ksid" wksis m%fhdack .ekSï yd ¥Is; lghq;= wm%udK f,i isÿù we;s w;r" tu.ska .=jka fiajfha fyd| ku le<e,a ù wêl uQ,Huh mdvq o isÿj we;s nj uKav,h yuqfõ wkdjrKh ù we;'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.