Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
sri-lankan-foreign-ministry-ministry
rdcmlaI,d ke<jQ fIkqldf.a kj m;aùu lmd yer,d'''

Wiia ;k;=re ms<sn| md¾,sfïka;= lñgqj bÈßfha fmkS iSàug kshñ;j we;s fyhska ;dhs,ka; ;kdm;sksh jYfhka fIkqld fikúr;akf.a m;aùu ;djld,slj w;aysgqùug ;SrKh lr we;' fï iunkaOfhka wjika ;SrKh Wiia ;k;=rej,g m;alsÍfï lñgqfõ ks¾foaY u; .kakd nj ksfhdacH úfoaY lghq;= wud;H wð;a mS'

fmf¾rd uy;d mjihs'

fï m;aùu iïnkaOfhka miq.sh lñgq /iaùfï§ idlÉPdjg fkd.;a nj;a ó<Û lñgq /iaùfï§ tu lreK idlÉPdjg Ndckh lrk nj;a wð;a fmf¾‍rd uy;d mjihs' leìkÜ uKav,h úiska hï ;k;=rlg m;a l< fyda tuÛska ;SrKh l< hï ;k;=rlg kï l< mqoa.,fhla wod< ;k;=rg m;a lsÍug iqÿiqo hkak msßlaiqug ,la lr ks¾foaY bÈßm;a lrkq ,nkafka Wiia m;aùï ms<sn| md¾,sfïka;= lñgqjhs'


fuu lñgqj úiska j¾;udkfha§ j¾. ;=klg wh;a ks,OdÍkaf.a m;aùï ms<sn|j i,ld n,kq ,efí' tkï ishÆu leìkÜ wud;H f,alï ;k;=re" Y%S ,xld ¥; msßiaj, m%OdkSka jYfhka m;a lsÍug fhdað; ishÆu mqoa.,hka iy jHjia:dms; uKav," ixia:d iy rdcH wdh;kj, iNdm;sjreka h'


Wiia m;aùï ms<sn| md¾,sfïka;= lñgqj ck;d úuqla;s fmruqK we;=¿j md¾,sfïka;=j ksfhdackh lrk ishÆu m%Odk fmf<a foaYmd,k mlaI ksfhdackh lrk nj úfoaY lghq;= wud;HxYfha fcHIaG ks,Odßfhla mjid ;sfí'


lafIkqIald fikúr;ak wehf.a OQr ld,h ;=<§ ðkSjdys ks;H ksfhdað;f.a ks, ksji m%;sixialrKh lsÍug wod<j isÿ flfrk úu¾Yk ksu ùug fmr weh ;dhs,ka;fha Y%S ,xld ;dkdm;s jYfhka m;a lsÍu iïnkaOfhka ck;d úuqla;s fmruqK we;=¿ mlaI /ila wjOdkh fhduq lr ;sìKs'

2009 § ks;H ksfhdað; jYfhka m;aùfuka wk;=rej wehf.a ks, ksji m%;sixialrKh lsÍfï fldka;%d;a;=j t,aààB l%shdldßkaf.a md,kh hgf;a meje;s iud.ulg fok ,o njg fpdaokd /ila t,a, ù ;sìKs'

bka wk;=rej weh tjlg meje;s úfoaY lghq;= wud;HxYfha f,alï Oqrhg m;a lrk ,o w;r miq.sh md,k iuh wjika jk ;=reu weh tu Oqrfha lghq;= l<dh'

 


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.