Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
the-parliament-of-sri-lanka-sri-lankan.html
 tiatiamS úl%uisxy u;ameka nhsÜ ima,h¾• fydre fjkqfjka fydrekaf.a md¾,sfïka;= wkx. rd;%sh .ek f;dr;=re t<shg`
 
md¾,sfïka;=fõ§ bl=;a od fydre fjkqfjka fydre tcksi uka;%Sjreka úiska meje;ajQ úfrdaO;d Wmjdifha rd;%sfha§ md¾,sfïka;= uka;%Sjßhka lSm fofkl=u kdls wkx. uka;%S,df.a ,sx.sl f.dÿre njg m;ajQ nj;a W;a;Í;r md¾,sfïka;= ue;s inh wj,ï kdls ldud;=rhkaf.a wkx.

l%Svdmsáhla njg mßj¾;kh jQ njg;a f;dr;=re md¾,sfïka;=  wNHka;r wdrxÑ ud¾. fy<s lrhs'

W;a;Í;r hhs lshk md¾,sfïka;=j ;=< b;du;a kskaÈ; wdldrhg fuu wkx. r;s fl<sh wdrïN lrk ,oafoa ldka;djkaf.a ,sx.sl myig .scq njg kula ord isák lÆ;r Èia;%sla md¾,fïka;= uka;%S yd v%hsj¾ flfkla f,i olaI;d fmkajQ ysgmq m%jdyk weue;s l=udr fj,a.u h' Tyq ;ukaf.a úlD;s lduh .ek jrla fkdj lsysm jrlau md¾,sfïka;=fõ§ lhsjdre fl,sh wukfhls'
md¾,sfïka;=fõ wdrlaIdj ndr fcHIaG fmd,sia wêldÍ u¾úka úl%uisxy úiska fmd,sia fomd¾;fïka;=fõ ðma r: j,ska jßka jr f.kajQ u;a meka iy nhsÜ j,ska moug îu;a jQ by; lS ysgmq weue;sjrhd mú;%d jkakswdrÉÑ weu;sjßhf.a Wl=<g weo jegqfKa uOqú;ska fjßj isá wdldrhl oiqka ujñka jqj o ta jkúg Tyq we;a;gu Tyq fjß fjkakg ;rï îu;ska fkdisá nj fj; ,eî we;s f;dr;=re j,ska ikd: fõ'


bka wk;=rej ta wjg isá ;j;a uka;%Sjreka WfmalaId iajrKud,S fyj;a mnd" ud,kS fmdkafiald" Y%Shdks úf–úl%u" iqfïOd chfiak hk uka;%Sjßhkaj nod  ism je<| .ksñka Tjqka mSvdjg ,la lrñka ldufhka uqim;aj úhre jDlhka fia yeisreKq l%shdldrlï ish,a, md¾,sfïka;=fõ fiajl msßia ish cx.u ÿrl:kj, j,ska má.; lr we;s nj oek.kakg we;'

fufia md¾,sfïka;= fiajl msßia má.; l< yd rE .; l< fydre fjkqfjka fydrekaf.a ldu fiahdrE tla;rd mqj;a m;lg ,nd§ we;s kuq;a tys whs;slre urdjdÈ ¥Is; mqoa.,fhla neúka ta fiahdrE m< fkdlr ;nd f.k we;s w;r tajd u;= Èkl tlS uka;%S jreka í,ela fï,a lsÍug ;nd f.k isák njo oek .kakg ;sfí'
flfia fyda fuu PdhdrEm bÈß ld,fha§ iudc fjí wvú yryd uqod yeÍug wod, msßia lghq;= lrñka isá;s'

Wmjdi l< njg m%pdrhla f.k hñka lEu îu" uOqú; muKla fkdj uka;%Sjßhkaf.a ,sx.sl myi;a fkdñf,a ú|.;a tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha uD. uka;%Sjreka rgg;a cd;sh;a W;a;Í;r ue;s inhg;a l< fuu wjudkh iïnkaOfhka mq¿,a mÍlaIKhla mj;ajk f,ig ckdêm;sjrhdf.ka b,a,d isàug tlai;a cd;sl mlaI uka;%Sjreka msßila iQodkï jk njg o f;dr;=re ,eî we;'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.