Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
udayanthi-kulathinga-and-wele-sudh
 iqodf.a l=vq cdjdrug yjq,a weu;shd we;=¿ ks<s /< ;ju;a ksoe,af,a

u;ao%jH cdjdrïlre jk iuka; l=udr fkdfyd;a fjf,a iqod ,xldfõ isák m%lg fg,s ks<shka ih fofkl= ish jev j,g fhdod .ksñka l=vq cdjdrï l< nj;a" fjf,a iqod tu ks<shka ih fokdg hdk jdyk fukau ñ, uqo,a" f.j,a fodrj,a ilialr .kakg wjYH oE

imhñka iem ÿka yeá wm óg fmr fy<s l<d'

fï jkúg tu ks<shka ih fokd w;=frka tla ks<shl ms<sn|j f;dr;=re fy<sorõ ù ;sfnkjd' ta .ek f.fkk igykls fï' fjf,a iqod ckm‍%sh fg,skdgH ks<shl jk Wohka;s l=<;=x. iuÛ meje;a jQ iïnkaOlï /ila ms<snoj ‍f;dr;=re ‍fï jk úg ‍fmd,Sish úiska wkdjrKh lrf.k ;s‍fnk nj;a" wod, ‍f;dr;=re fmd,Sishg ,eîu;a iu. Wohka;s ,xldfjkamsgj f.dia ;sfnkjd'

popular-actresses-six-test-everyonefu‍f,i weh l=vq cdjdrïldr ‍fj‍f,a iqod iu. ixpdr yd uqo,a .Kqfokq mj;ajd we;s njg f;dr;=re jd¾;d ù we;' fmd,sia udOH m‍%ldYl iyldr fmd,sia wêldß rejka wêldß uy;d m‍%ldYlr isáfha Wohka;s l=,;=x. i;=j we;s ish¿ nexl= .sKqï mßlaId lsßug wêlrKfhka ksfhda.hla ,nd.eksug n,dfmdr;a;= jk njhs'

miq.sh ld,h mqrdu fjf,a iqod iu. wod< fg,s ks<shka ih fokdu iñm weiqrla mj;ajd we;s nj;a" wfkla mia fokd ms<sn| úia;r o kqÿf¾§u fy<sorõ jkq we;s'


flfia fj;;a hymd,kfha Èk 100h wjika jkakg ;j b;sßj we;af;a b;du;a iq¿ ld,hla jqj;a ;ju;a" fjf,a iqod ,nd ÿka lg W;a;rhkag wod< lsisfjla w;awvx.=jg .kakg ;rï ffu;%S we;=¿ hymd,k wdKavqjg fkdyels jqKs' ;ju;a ñksiqkag fmkajkafka fndre fidank muKs'

සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.