Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB

cid-in-jaffna-for-full-probe-on
wms;a ta fj,dfõ fyd|gu î,d ysáfha'''  
hdmfka isiqúh urd oeuq >d;lhska jeuErE yeá

iuQy ¥IKhlg ,lalr >d;kh l< hdmkh lhsÜia mqkal=vq;sõ uyd

úoHd,fha wOHdmkh ,enQ isjf,da.kdoka úoHd YsIHdj fï jk úg cd;Hka;r ieureïj,g o md;%ù ;sfnkjd' wehj >d;kh lrk úg ùäfhda l< mqoa.,hd Ôj;ajQ nj lshk iaúÜi¾,ka;fha o isjf,da.kdoka úoHd isysm;a lrñka myka o,ajd ;sfnk njg wka;¾cd,hg tla lr we;s PdhdrEmj,ska ;yjqre jkjd'

ÿIKhg ,laj >d;kh jQ isjf,da.kdoka úoHdf.a mshd fï jkúg wxY Nd. frda.shl= jk w;r" weh isoaêh jQ Èkfha § o ksjiska msg;aj we;af;a mshdf.a i;aldr lsÍfuka miqj nj iaúÜi¾,ka;fha mej;s isysm;a lsÍfï W;aijhl § i|ykaj ;sfnkjd' úoHdg isÿjQ wmrdoh wo;a f,v wef|a isák mshdg woyd.; fkdyels ù ;sfnkjd'
¥IKhg ,lajq isiqúh

,Wfoau keÛsg,d wef|a bkak ug id;a;= lr,d biafldaf,a hkak t<shg neiai orejjhs uqx lef,ag weof.k .sfha'''', úoHdf.a mshd ;ju;a lE .id lshkafka ore ÿl ishÆ ÿlaj,g jvd jdjd.; fkdyels ksihs'

tlu mjqf,a ifydaorhka ;sfokl= jQ mQnd,isxyï bkao%l=ud¾" mQnd,isxyï chl=ud¾ iy mQnd,isxyï kjl=ud¾ keue;s kreuhka ;sfokd lhsÜia fmd,sishg ,nd ÿka lg W;a;r wkqj fï wdorKsh mshdf.a Ôú;h ðj;a lrkakg W;aidy oerE mqxÑ u,a ll=< ñ,kj .sh whqre fï jk úg ;yjqre ù ;sfnkjd'
 

,wmsg úreoaOj fydrlula .ek lhsÜia uydêlrKfha kvqjla ;sfhkjd' tafl weiska ÿgq idlaIsh úoHdf.a wïud'''' ta .Eksg wms lsõjd idlaIs fok tl k;r lrkak lsh,d'''' ta;a thd tal k;r lf<a kE'''' kvqj wmsg wjdis fjk úÈhghs úNd. fjkafka ta .Eks ksid'''' ta ksid wmsg ´k jqfKa thdf.ka m<s.kak''''

m<s.kak úÈhla ys; ys; boaÈ wfma hd¿fjla lsõjd úoHdj wrf.k .syska f¾ma lrmka lsh,d'''' wms ;=kafokd Bg miafia fï fldka;%d;a tl ;j fld,af,da lSmfofklag Ndr ÿkakd'''' jefâg Wka remsh,a oyodyla b,aÆjd'''' wms i,a,s ÿkakd'''

13 jeksod Wfoa úoHd mdi,a hklka wms n,ka ysáhd' yeuodu y;hs oyhg ú;r thd nhsislf,ka hkjd' tod mdfrÈ hd¿fjda yïnjqfK;a kE'''' tal wmsg jdis jqKd'''' ljqre;a ke;s md¿ yßhl § wms mdr yria lr,d úoHdj lef,a ;snqKq md¿ f.alg wrf.k .shd''' wms î,d ysáfh;a'''' ta fj,dfõ ;ry ú;rhs ysf;a ;snqfKa'''

úoHd lE .ykak mgka .;a;u wmsg nh ys;=Kd' tals oÛ,kak mgka .;a;d' fmdrlkak" ymkak" .ykak mgka .;a;d' ta ksid thdf.a È. fldKav lr,a fol .eg.y,d ;snqKq ßnka máhla wrf.k w;afol nekaod''' wfkla ßnka máh wrf.k .yl nekaod''' iqÿ .jqfï fn,aÜ tl wrf.k ll=,la <Û ;snqK .yl nekaod''' lE .yk ksid wms frÈ lfÜ tnqjd'''',


Tjqkaf.a mdfmdÉprKfha isxy, mßj¾;kfha tf,i i|yka jkjd' wef.a uqjg Tnd ;snQ frÈ lv isrùfuka wef.a yqiau ysr ù .sh nj;a fuu ;sfokd fmd,sishg ,nd ÿka lg W;a;rfha i|yka'

miq Èk WoEiku úoHd mdi,a hEug Ndú; l< mdmeÈh mgq mdrla woaor jeà ;snQ wdldrh .ïuqkag oel .; yelsjQ w;r" ta wi,g .sh Tjqkg wef.a mh me,eª tla im;a;=jlao fidhd .; yels jqKd'

wn,ka ksfjila ta wi, ;snQ w;r wudkqIsl wkaoñka >d;kh lr ;snQ úoHdf.a isrer tys§ yuqjqKd'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.