Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Hotels in Sri Lanka - Agoda.com‎ Sri Lanka Hotels - TripAdvisor.com‎ Sri Lanka Online e-Visa - eta-srilanka.com‎ 

fi,a,ï lrñka isá oeßh ù fuda, we;=<g tlal - .syska ÿIKh lr,d
hilton-colombo-hotels-discover-asia
wjqreÿ 11la jQ mdi,a oeßhlg nrm;< ,sx.sl wmpdrhla l< njg uydêlrKfha§ je/Èlrejl= jQ 52 yeúßÈ foore mshl=g nrm;< jev iys; jir 16l isr oඬqjula
;%sl=Kdu,h uydêlrK úksiqre m%§ma
fyÜáwdrÉÑ uy;d kshu lf<ah'

fufia isroඬqjï ,enQfha lka;f,a hqksÜ 1 fmardre m%foaYfha mÈxÑ fudysÈka biauhs,a fudfyduâ kId¾ kue;af;ls' 2009'12'03 od oeßhf.a uj úiska lka;f,a uQ,ia:dk fmd,sisfha wmrdO úu¾Yk wxYhg l< meñKs,a,la u; isoaêh iïnkaOfhka úu¾Ykh lsÍfuka wk;=rej fuu kvqj jir yhl ld,hla úNd. úh'


iellreg wh;a ù fuda,la iys; mßirhl ;j;a <uhska msßila iuÛ fi,a,ï lrñka isá fuu oeßh iellre úiska iSks fnda, lkakg lshd remsh,a 50la § ù fuda, we;=<g f.k fuu ,sx.sl w;jrh isÿfldg we;ehs wkdjrKh úh' isoaêh weiska ÿgqjl= ta .ek ;u m%foaYfha m,a,shg oekqï §fuka miq ,o f;dr;=re Tiafia oeßhf.a uj lka;f,a fmd,sishg meñKs,s fldg we;'

iellreg úreoaOj fpdaokd ;=kla hgf;a kvq mjrd ;sìKs'

m<uq fpdaokdj kS;Hkql=, Ndrldr;ajfhka wmyrKh lsÍu fjkqfjka jir 4l isroඬqjulao fojeks fpdaokdj jQ jhi wjqreÿ 16g wvq nd, oeßhlg nrm;< ,sx.sl w;jr lsÍug nrm;< jev we;sj jir 12l isroඬqjula yd remsh,a 10"000l ov uqo,lao Bg wu;rj oeßhg jkaÈhla f,i remsh,a 25"000l jkaÈhlao th fkdf.jkafka kï ;j;a jir 2l isroඬqjulao fuf,i oඬqjï f,i kshu úh'

meñKs,a, fjkqfjka rcfha wê kS;s{ úYaj úf–iQßh uy;d fmkS isá w;r ú;a;sh fjkqfjka kS;s{ fudfyduâ ßYajdka uy;d fmkS isáfhah'

lka;f,a uQ,ia:dk fmd,sisfha wmrdO úu¾Yk wxYh kvqj f.dkqfldg ;sìKs'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.