Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
maheshi madushanka hot photos maheshi madushanka city of dance maheshi madushanka new hot photos

maheshi-madushanka-2015-images
ks<s .Ksldjka .ek ufyaIs l;d lrhs
fï jkúg ks<shka fndfyda fofkla .Ksld jD;a;sfha fhfok njg úúO udOH úiska úáka úg jd¾;d

lrkjd' ta jf.au fï ms<sn|j woyia olajñka we;eï ks<shka lshd isákafka we;eï fg,s ks<shka pß;hlg follg uqyqK oud .kafka Tjqkaf.a ienE jD;a;Sh jk .Ksld jD;a;shg we;s b,aÆu by< oud .kakg njhs'

tfukau ;j;a úfgl ks<shkaf.a .uka ìukaj,g fukau" Tjqkaf.a rEm,djkH wd§ ñ, uqo,a wÈlj jeh jk oE fjkqfjka úh yshoï lrkakg ks<shl jYfhka jD;a;sfha ks;r ù ,nk wdodhu m%udKj;a fkdùu fya;=fjka Tjqka .Ksld jD;a;sfha ksr; jk njhs'

flfia fyda fõjd kjl fg,s ks<shl jk ufyaIs uOqixLd fï iïnkaOfhka woyia olajñka lshd isákafka .Ksld jD;a;sfha fhfok ;eke;a;shka ienE f,iu ks<shka fkdjk njhs'

Tjqka wyïfnka ,enqkq wjia:dj,§ Ñ;%mg fyda fg,s kdgHj, b;d iqÆ o¾Ykj,g fmkSisá wh nj wm uq,ska mejiq wdldrhg ufyaIs;a mjid ;sfnkjd'

fï wkqj .Ksld jD;a;sfha fhÿkq ;eke;a;shka w;awvx.=jg .;a úg Tjqkaj ks<shka f,i yÿkajd §u jerÈ nj o ufyaIs fmkajd fok w;r" ;jo tjeks jerÈ m%jD;a;s ksid ienE ks<Shka flfrys ck;d wm%idohla we;sjk njo weh lshd ;sfnkjd'

.Ksld jD;a;sfha fhfok iuyr ;eke;a;shka fiajdodhlhka wdl¾Ykh lr.ekSug ;uka ks<Shka njg /jàï lrk nj;a ufyaIs mjikjd' ;uka ks<shka nj mejiSfuka fiajdodhlhka f.ka jeä uqo,la ,nd.ekSug o Tjqka W;aidy lrk nj weh lshd ;sfnkjd'

;uka fï foaj,a l;d lsÍu ksid we;eï wh ;uka iu. wukdm jkq we;s njo ufyaIs mjikjd' flfia fj;;a we;a; l;dlsÍug ;uka ìh fkdjk njhs weh i|yka lr ;sfnkjd'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.