Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
online-education-learning-management foaYmd,k{hka mskjd ,l=Kq oud .kakd wOHla‍Ijßh 

wfma wOHdmk la‍fIa;%fha hymeje;au i|yd ks,OdÍka oyia‌ .Kklg wu;rj weue;sjreo ÿisï Nd.hlg fkdwvq m%udKhla‌ isá;s' ta;a wOHdmkfha l=ula‌ fyda cxcd,hla‌ isÿfkdjk ojila‌ ke;s ;rïh' úYajúoHd, fukau mdi,a la‍fIa;%ho jyd .sks weúf,kiqÆh'

tla‌flda m<df;a foaYmd,k úlgfhla‌ mdi,lg lvdmek l=ula‌ fyda fcda.shla‌ kghs' tla‌flda úÿy,am;sjrfhla‌ l=ula‌ fyda f.dkamdÜ‌ tlla‌ ouhs' fï lsisu fohla‌ ke;akï mdif,a fouõmsfhdaj;a foms,lg fn§ y¾;d,a lr;s'

wo wm l;d lrkafka W;=reueo m<df;a wOHdmk wOHla‍Isldjlf.a úl%uhls' oekg jd¾;d ù ;sfnk wkaoug fu;=ñh ish ks, n,h fhdod wkqrdOmqrfha mdi,a 25 l jdr úNd.ho kj;ajd tla‌;rd ksfhdacH weue;sjrhl=f.a ;E.s m%odk W;aijhlg iyfhda.h ola‌jd we;'


fï ms<sn|j úuiQ úg t;=ñh lshd we;af;a th tÉpr nrm;< isoaêhla‌ fkdjk nj;a óg fmr;a ta jf.a foaj,a isÿù ;sfnk nj;ah' wmg yefÛk mßÈ kï mdi,l jdr úNd. keje;aùu hkq iq¿ fohla‌ fkdfõ'

tn÷ fohla‌ lsÍug wehg ;sfnk whs;sh l=ula‌o hkak;a wms fkdoksuq' tfy;a mdi,aj, jdr úNd. mj;ajkafka;a tajdg .=rejreka fhdojkafka;a fud<fha wudrejla‌ ksid fkdjk nj wmf.a woyih' t;=ñh jdr úNd.hg jvd ;u foaYmd,k n,j;dg .re lsÍuo wmg f;areï .; yelsh'

tfy;a m%Yakh jkafka fï rfÜ wfkl=;a wOHdmk l,dmj, wOHla‍Iljreka fyda wOHla‍Ijßhka ta úÈyg ys;=uf;ag jdr úNd. kj;ajd foaYmd,k{hka mskjd ,l=Kq oud .ekSug .shfyd;a l=ula‌ fõo hkakh'

wOHdmk l,dmj, iuyr uq,a mqgqj, foaYmd,k .e;slï lrk who isá;s' Tjqkag fï rfÜ orejkag jvd wr foaYmd,k{hka ják njo wms oksuq' tfy;a wOHdmk l,dmhla‌ foaYmd,k l%shdldrlïj,g ueÈy;a lr .ekSu n,j;a wmrdOhla‌ nj wms meyeÈ,sju lshkafkuq'

l,dm wOHla‍Il ;ry lr .ekSug mdi,aj, úÿy,am;sjre fukau úÿy,am;sksfhdao wlue;s fj;s' isiqkag ;nd ;ukag mdvqjla‌ isÿjqK;a t;kska tk ksfhda.hg lSlre ùu .=rejrekaf.a ia‌jNdjhhs'

we;eï l,dm f,dla‌flda ;ukaf.a iqn idOkh i|yd ixúOdkh lrk meÿre mdáj,g álÜ‌ úl=Kkafkao mdi,aj, .=rejrekagh' mdi,aj, wysxil úÿy,am;sjre l,dmfhka tk ´kEu jd;hla‌ Ndrf.k ÿla‌ ú¢kafkda njg m;aj isá;s'

wm ta l;dj lSfõ;a wo fï wOHdmk l,dmj, isÿjk úldr" jHdc jevj,g ksoiqkla‌ f,ih' tn÷ l;d ish .Kkla‌ wm <Û ;sfí' flfia fyda wm fmkajd fokafka wOHdmk l,dm n,OdÍka msia‌iq fl<Su wOHdmkh j<m,a,g hk .ukg fyd| ;,aÆjla‌ ù ;sfnk njh'

fudkjd jqK;a W;=reueo l,dfmka ÿka fï krl wdo¾Yh;a" thg ta l,dmSh wOHla‍I;=ñh úiska fok ,o ls;=,a.yg ke.mq ñksyd ÿka j¾.fha W;a;rh;a ms<sn|j fidhd ne,Su l,dmhg Wäka isák n,OdÍkaf.a j.lSuls' úÿy,am;sjrekag n%sf.aäh¾ mÜ‌gï ÿkak;a fun÷ ;ekaj,§ Tjqka l%shd lrkafka .e,ùfï yuqodfõ wh f,iskah'`


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.