Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
state-bank-billions-wimals-million
 ñ,shk .Kkla jákd iqmsß .eys,a,la .ek f;dr;=re fy<sfj,d

furg ck;dj wekaoùu i|yd foaYSh yd úfoaYSh l=uka;%Kh uefhka l=uka;%K l:d uejQ ysgmq wud;H úu,a ùrjxY uy;df.a ksjdi ixj¾Ok wêldßh yd kd.ßl ixj¾Ok wêldßh tlaj" ksjdi yd bxðfkare fiajd yd fmdÿ myiqlï wud;HdxYh hgf;a msysgqjd

;snQ ‘´Ika ùõ äfjf,dm¾ia’ iud.fï miq.sh ld,fha isÿ j we;ehs lshk nrm;< uQ,H jxpd wl%ñl;d /ila ms<sn|j fmd,sia uQ,H wmrdO fldÜGdih f;dr;=re wkdjrKh lrf.k we;'

tu iud.u" u;af;f.dv yd ly;=vqj m%foaYhkays bÈ l< ‘yß; leoe,a,’ kï iqfLdamfNda.S ksjdi fhdackd l%uhg wh;a" remsh,a ñ,shk 71la jákd ksfjia yhla mejÍfï § meyeÈ,s uQ,H jxpdjla isÿ ù we;s nj fmd,sia uQ,H wmrdO fldÜGdih úiska miq.sh wfma%,a ;sia jeksod" fld<U ufyaia;%d;a wêlrKh fj; jd¾;djla bÈßm;a lrk ,§'


i;H jákdlug jvd b;d wvq ñ,lg isÿ ù we;s fï ksjdi" úls”fï l%shdj,sh ;=< ‘jdikdjka;hka’ njg m;a ù we;af;a" ysgmq wud;H úu,a ùrjxYf.a ióm;u {d;Ska mia fokl= jk jdoÉpdßf.a fyauisß" m,af,fmreu .uf.a wdkkao m%sho¾Yk" j;ai,d l=udrisxy" jika;d rEmisxy" biqre ;rx.ud,d iy ysgmq ckdêm;sjrhdf.a udOH tallhg wkqhqla;j fiajh l< ñ,skao r;akdhl kï msßihs'

rchg ,eìh hq;=j ;snQ wdodhu wysñ lsÍu yd uqo,a úYqoaêlrK mk; hgf;a fï ¥Is; .kqfokqjg iïnkaO j‍Qjka ms<sn|j fmd,sia uQ,H wmrdO fldÜGdih fï jkúg;a läkï mÍlaIKhla wdrïN lr ;sfí'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.