Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
airaupapanae-tank-mysterious-series-of
;sremamfka jefõ woaNQ; isÿùï ud,djla'' l¿ meye;s iqkLhska fmkS fkdfmkS hkjÆ

;sremamfka jejg f.dia iakdkh lsÍug .sh .ïjdiSka lsysmfofkl= úiska ÿgq yd isÿjQ widudkH isÿùï iuqodhla ms<sn|j fï jk úg jd¾;d jkjd' fuu isoaëka ksidfjka Tjqka ìhg m;aù we;s njg;a mejfikjd'

Èjd ld,fha yd rd;%S ld,fha jej wi, .ejfik msßia yg úúO Yío weiSu fukau l¿ meye;s iqkLhska tljru fmkS fkdfmkS hdu jeks isÿùïo fuys§ jd¾;d jkjd'

tf,i tla Èkla woaNQ; isÿùulg uqyqKÿka ldka;djla th iïnkaOfhka woyia oelajQfha my; mßÈhs'

‘‘uu Wfoa 10g ú;r jejg kdkak .shd' ta uxlfâ ysáfha uuhs uy;a;hhs ;j;a fokafkl=hs' uu j;=f¾ kdkd boa§ tl mdrgu flfkla weú;a udj nod.;a;d' nodf.k j;=rg weof.k hkak yeÿjd' uf.a weÛ ;ju;a .efykjd jf.a' wms tod b|kau jefjka kdkafka' t;a fï jf.a w;aoelSula ljodj;a fj,d kE' oeka jej u;la fjoaÈ;a nhhs' wjqreÿ .dKlska jefõ ì,a,la .;af;a ke;s ksid fï jf.a foaj,a fjkjd we;s lsh,hs ñksiaiq lshkafka'

;j;a wfhla Tyqf.a w;aoelSï úia;r l< whqre'''

? wgg ú;r uu kdkak .shd' jefõ lsisu flfkla ysáfha kE' wjg lvj,j;a ,hsÜ ;sífí kE' uu kd,d f.dvfjkjd;a tlalu uq¿ jeju fofork úÈhg widudkH úÈhg n,af,la Wv nqr,k yඬla weiqKd' uu tlmdrgu .eiaiqKd' gla.d,d f.or wdjd' ta yඬ fndfydu widudkHhs' uy ? 12g;a wms kd,d ;sfhkjd' fï jf.a yඬla wmsg weys,d kE''

fï ms<sn|j ;srmamfka fmd,sia ia:dkdêm;s ik;a isxf[da uy;df.ka wm úuiSula l< w;r Tyq mjikafka fuu woaNQ; isÿùu iïnkaOfhka fmd,sishg meñKs,s lsysmhlao ,eî we;s njhs' .ïjdiSka mjikafka jefõ l,d;=rlska ì,a,la f.k fkdue;s ksidfjka fuf,i woaNQ; isÿùï isÿjkq we;s njhs'

fmd,sish jeäÿrg;a mjikafka fï fya;=j ksidfjka ,nk 17jkod .ïjdiSkaf.ao iyNd.S;ajfhka hq;=j ;sremamfka jeõ ;djq,af,a msß;a foaYkhla mj;ajd fi;am;k njhs'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.