Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
temple-university-online-programs
mkaif,a f.dvke.s,a, yo, fokakï yduqÿrejfka'
 lshd f,dl= jevlg wr weo,d


Okj;a ldka;djl f,i fmkS isáñka úydria:dkj,g f.dia úydrdêm;s iajdñka jykafia,d rjgd uqo,a .eÍfï w¨;a wdldrfha cdjdrula isÿ l< ldka;djl fkda¾gkaì‍%Ê fmd,sish u.ska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

ielhla we;s fkdjk wdldrhg fyd¢ka ye| me<| fkda¾gkaì‍%Ê m‍%foaYfha m‍%lg úydria:dkhlg ßhÿfrl= iys; fudag¾ r:hlska f.dia nei.;a fuu ldka;dj úydrdêm;s ysñhka neyeolskakg wjYH nj okajd we;af;a miq.sh 2 jeksod h' tu wjia:dfõ ldrKdj l=ulaoehs mkaif,ka wehj úuid isá úg ug f,dl= wdOdrhla lrkak  ´kE ta ksid f,dl= yduqÿrejkaju uqK.iaikak hhs mjid we;'
uo fõ,djlska úydrdêm;s ysñhka fj; weh fhduq lrk ,o w;r weh lshd isg we;af;a ;uka tyd .fï jdih lrk nj;a mrïmrdfjka bvï ysñ ;ud jHdmdßl ldka;djl nj;ah' fuu mkai, je| mqod.ekSug wjia:d lSmhlu meñKs ;udg tys Y‍%oaOdiïmkak mßirh .ek úYd, meye§ula yg.;a nj mjik ,o weh mkaif,a wvqmdvq ;sfí kï mjik f,i;a ta i|yd wdOdr lrkakg leu;s nj;a mjid we;'
 

tu wjia:dfõ úydrdêm;s ysñhka mkai,g wvqmdvqù mj;sk f.dvke.s,s lsysmhla .ek úia;r lr ;snqK w;r" thg ms<s;=re f,i fuu ldka;dj tlajru lshd we;af;a tu f.dvke.s,a,la ;ud iïmQ¾K úhoï ord ;kdfokakg leu;s njhs' ta i|yd remsh,a ñ,shk 10la muK wjYH úh yels nj úydrdêm;s ysñhka lshd isá úg"

~~m‍%Yakhla kE'''' ug b;ska yduqÿrejfka uefrkak ú;rhsfk b;sß fj,d ;sfhkafk''' fï ál ldf,a mskla oyula lr.kak tl ú;rhs b;sß fjkafka''~~ f,isks'

tu wjia:dfõ i;=gg m;a úydrdêm;s ysñhka iu. fjk;a foaj,a .ek;a úYajdijka; f,i l:dny lr ;snqK weh hkakg iQodkïjk njla fmkajd kej; mjid we;af;a"

~~yduqÿrejfka fï wdOdfr j.lSu iïmQ¾Kfhkau ux Ndr .kakjd' ta;a fï uq¿ .dKu f.jkak fjkafk ;j ál ldf,lska uf.a uqo,a j.hla tkak ;shkjd' fudlo uf.a ifydaorfhla tlal nQo,a kvqjla hkj fï ojiaj,''' talska wksjd¾hfhka ug uqo,a ,efíú'''' ta;a yduqÿrejfka fïl ug blauka lrkak mq¿jka kS;S{ .dia;=j mkaif,ka orkak mq¿jkakï'

fudlo ta f.d,a,kag;a Wkkaÿjla we;slrkak tmehs uf.a nQof,a fír, fokak'' ug fmdfidka fmdahg l,skau jefåg w;.ykak mq¨jka yduqÿrejfka fï kS;S{ .dia;=j remsh,a oyodyhs'' tal mkaif,ka ug oekau ,ndfokak mq¿jkakï f,aishs'''~~ f,isks'

fï wjia:dfõ weh mkaif,ka uqo,a b,a,Su isÿ l< wdldrh .ek ielhla we;s lr.;a úydrdêm;s ysñhka wdOdr fokakg meñKs weh mkaif,ka uqo,a Wÿrd.eksula isÿ lrkakg udk n,k nj f;areï .;a;d' ia:dfkdaÑ; m‍%{dfjka lghq;= l< úydrdêm;s ysñhka wehg lshd we;af;a'
 

Wmdilïug álla /£ bkak yelshs fkao'''@ uf.a ;j;a odhl uy;a;fhla fï <. bkakj'' thdg ux fï uqo, f.k;a fokak lshkakï'''f,isks'

weh tu jelsfhka i;=gg m;aj mkaif,a /£ isákakg jqKd' ta w;r;=r úydrdêm;s ysñhka ÿrl:kh f.k fmd,sishg l:d lr lshd isáfha iellghq;= ldka;djl meñK we;s njhs' fï wkqj C%shd;aul jQ fkda¾gkaì‍%Ê fmd,sia ks,OdÍka jydu mkai,g meñK Okj;a ldka;djl f,i fmkS isá wehj m‍%Yak l< w;r" weh fmd,sish yuqfõ jpk meg¿Kd' we;a; lshkakg isÿjqKd' ta wkqj fmd,sia w;awvx.=jg m;ajqKd'

fufia w;awvx.=jg m;ajqfka fmardfoKsh Bßhf.d,a, m‍%foaYfha mÈxÑ ví,sõ'tï'iaj¾Kd mqxÑl=udßydñ keu;s wjqreÿ mkyla ^50& jhie;s ;sore ujls' weh tÈk fuu úydria:dkhg meñK ;snqfka l=,shg ,nd.;a fudag¾ r:hlsks'mkai,g meñK jxpksl f,i uqo,a fld,a,lkakg weh Wmdhla fhÿ nj o weh fmd,sisfha § ms<sf.k ;snqKd' odkm;skshl jYfhka fmkS isáñka .ïno úydria:dk j,ska uqo,a tl;= lsÍfï cdjdru weh l,l isg isÿ lr ;snqK nj;a fuu ldka;djg tfrysj ;siaiuydrduh" je,a,jdh iy nKavdrfj, hk fmd,sia ia:dkj, meñKs,s ,eî wêlrKfha kvq úNd. fjñka mj;sk nj;a jeäÿr úu¾Yk j,§ wkdjrKh jqKd'

yegka jevn,k ufyaia;‍%d;a tia'rdf–kao%ka uy;d wehj ,nk 6 fjks Èk olajd rlaIs; nkaOkd.dr.; lrkq ,enqjd'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.