Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-




Like Us On FB




Tissa Attanayake's Daughter Dulmini's Facebook Funny Stuff Dulmini Attanayake Photos

thissa-aththanayaka-daughter-dulmini-new
thissa-aththanayaka-daughter-dulmini-new
;siai w;a;kdhl  nEKdjreka .ek h<s l;d lrhs

;siai w;a;kdhl lshkafka miq.sh ckdêm;s jrK iufha jeä fokd w;r l;d nyg ,lajqKq pß;hlafka'


ta;a tlalu jf.a wehf.a ÿj jk ÿ,añKs w;a;kdhl .ek;a jeä fokd w;r l;dnyg ,lajqKq w;r f*ia nqla msgq yryd fkdfhl=;a wdldrfha m%pdrhka weh ms<sn|j Èh;a úh' fldfydu WK;a wod< lreKq ldrkd yryd ÿ,añKs w;a;kdhl ,xldfõ ú;rla fkfõ f,dalh mqrd m%isoaO fjkak .;a;d'

ta;a tlalu jf.a ÿ,añKs foaYmd,khg meñfKkjd jf.a l;d;a iudch mqrd iudc.; fjkak .;a;d' ta ms<sn|j wms md¾,sfïka;= uka;%S ;siai w;a;kdhl uy;d‍f.ka úuiqjd'


t;fldg uka;%S;=ud kï wms;a tlal lsõfõ fukak fï jf.a l;djla'

http://gossip.hirufm.lk/data/gossip_images/3483-dulmini-attanayake-speaks-about-her-life188871113.jpg“we;a;gu weh foaYmd,khg tkafka keye' uu isr.; fj,d bkakfldg tla;rd wjia:djl ;uhs uf.a ÿj .ek nEKdjrekaf.a ix.uh iy wfkl=;a fjí wvú yryd m%pdrhla isÿjqfKa'

weh oekg /lshdjla lrkjd' n,dfmdfrd;a;=jla ke weh foaYmd,khg tkak' fudlo uu foaYmd,kh lrmq flfkla yeáhg uu okakjd foaYmd,kfha ;sfhk fyd| krl folu' ta jf.au foaYmd,kh lshkafka oeka kï uy uv j.=rla'”

t;a tlalu ÿ,añKs m%isoaO fjkak ;j;a tal ldrKhla ;uhs f*ia nqla yryd ” neKdjrekaf.a ix.uh” lsh,d msgqjla iliafj,d ù ;sîu' ta .ek;a wms ta uy;df.ka úuiqjd'

“w;a;gu uu isr.;j isá ld,fha “nEKdjrekaf.a ix.uh” lsh,d meh 72la we;=<; f*ia nqla wvúhla yo,d ta lKavdhu ,ndÿka iyfhda.hg uu ia;+;s jka; fjkjd' we;a;gu uu oelald meh 72la we;=<; ,hsla úia tlaodyla ,eì,d ;snqKd' tal fyd| wdrïNhla ' we;a;gu iSñ; ld,hla ;siafia ta ;rï úYd, ,hsla f.dvla .ekSu iïnkaOfhka wod< lreK .ek ;snqKq Wkkaÿj fudk jf.ao lsh,d ys;d.kak mq¿jka'‍

http://wireceylon.com/sin/wp-content/uploads/2015/02/Dulmini-Attanayake.jpg

udj isr.j lr,d ;snqKq wjia:dfõ§ uu oelald fjí wvú u.ska oeä úfrdaOhla ' tajdg od, ;snqKq woyia uu neÆjd' taj, ;snqKd ug iqn m;,d" ta jf.au ffO¾hh §,d" uu ta foaj,a lrmq yefudagu ia;+;s jka; fjkjd' fudlo tal fyd| wdrïNhla' taflka fyd| mKsúvhla fokak mq¿jka jqKd'

ta;a tlalu uu fohla lshkak ´k fï fjâ wvú iy f*ia nqla j,ska jk ixksfõokh f.dvla ÈhqKq fj,d' iuyr wh ug ÿrl;kfhka l;d lr,d lshkjdg jvd f*ia nqla tl yryd ;uhs mKsúv fokafka' miq.sh ckdêm;sjrK iufha§ f*ia nqla úYd, fmr<shla lrd fï rfÜ' yenehs f*ia nqla Ndú;d lrk wh ta i|yd mKsúv fok wh óg jvd ikajr ùukï jeo.;a' fïl j.lSulska ilia lr.kakjd kï wkd.;fha§ óg;a jvd ikaksfõok ud¾.hla yeáhg fukau m%;sM,odhs f,i fõ.fhka iy fyd|g ikaksfõohg ,kafjkak mq¿jka udOHhla fjhs'










සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.