Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Upeksha Swarnamali, MP is a Sri Lankan politician, model and television actress.

upeksha-swarnamali-blue-new-video
 ug ta yeÛSu uq,skau oekqfKa wjqreÿ 16§'
thd Wiiafm< mx;sfha ysgmq f.dvla fyd| whshd flfkla'


WfmalaId iaj¾Kud,s lshkafk;a ks<sshla" ta jf.au foaYmd,k ksfhdað;jßhla f,i Ôú;h f.jk ;eke;a;shla' m<uq újdyh wid¾:l jQ kuq;a oeka weh;a wdorhg wdorh

lrk wdorjka;shla''' fojeks j;djg wef.a ys; k;r ;j;a ;reKfhla <Û k;rfj,d''' weh ta iqkaor wdorh ms<sn| wjÈl< fid÷re woyiqhs fï'

wdorh iïnkaO m<uq w;aoelSu .ek l;d lf<d;a' mdi,ald,fha wdorh iïnkaO jqjukdjla ;snqfKa kE'''' f.dvla <uhs wdorhg fm<efUkafka hd¿fjda ksid" udOH ksid ke;akï fjk;a l=uk fyda fya;=jla ksid'' ta;a ux .eg¨ iu. mdi,a udrelrñka mdi,a .sh flfkla''' ta jf.au uu yeÿfKa lafõÜj,'''' mdi,a .sfha tfya''' ta ksid úfYaIfhka wdorh .ek yeÛSula we;sfj,d keye'''
ldksj,aj,g .shyu udj oel,d msßñ <uhska hd¿fjkak wymq wjia:d ;snqKd' wïug ñhqisl,a .DDma tlla ;snqKd''' uu ta mßirh;a tlal iudchg .shmq flfkla''' ta wjia:dj,;a ug wdorh iïnkaO fhdackd weú;a ;snqKd' ta;a ug ta jf.a wjYH;djhla ;snqfKa keye'''' ta jf.au ta wh nE lsjqju lror lr lr ;¾ckh lr lr miafika wdfj;a keye''' ,xldjg jeäh f.dvdla fjkia mßirhla lafõÜj, ;snqfKa'


ug uq,skau úfYaI yeÛSula oekqfKa wjqreÿ 16§ ú;r''' thd ud;a iu. k¾;kfha fhÿKq uf.a mdÜk¾' Wiiafm< mx;sfha ysgmq whshd flfkla''' f.dvla fyd|hs''' thd .ek úfYaI leue;a;la ;snqKd' ta wereKqfldg fjk lsisu iïnkaO;djhla ;snqfKa keye'''' uf.a m<uq wdor iïnkaO;dj we;sjqfKa;a jhi wjqreÿ 18§'''' th mgka .;af;a m,a,sfha§''' thd bkaÈhdkq cd;slfhla''''

ta m,a,shg úúO cd;Ska tl;=fjkjd' uf.a Ôúf;a hïlsis ia:djrhla m,a,sfha § yefokjd' mdi,a udrel<d jf.a m,a,s udrelf<a kE''' Wkkaÿ fj,d m,a,s .shd''' wjqreÿ ;=kla ú;r wdY‍%h lr,hs hd¿fjkafka''' ta;a thdg jeäÿr wOHdmkh i|yd msgrg hkak isoaOfjkjd' uu;a ,xldjg tkjd' taflka wms ÿriafjkjd'

uu ,xldjg tkfldg jhi wjqreÿ 21hs' ,xldjg wdjg miafia uf.a Ôú;h fjkia jqKd''' ,xldjg wd uq,a ld,fhau uu rx.khg iïnkaOfjkjd' ta ld,fhauhs uf.a fmïj;d uqK .efykafk;a''' wms wjqreÿ myla wdorh lrkjd' thd fyd| flfkla lsh,d ys;=k ksid wms n¢kjd''' Bg miafia we;s jQ úúO .eg¨ ksid wms Èlalido jqKd''''

Ôú;fha wdmiaig yeß,d n,oa§ jhi;a tlal w;aoelSï tlal wdorh ld,fhka ld,hg oefkk úÈy fjkia f,i wjfndaO fjkjd' uf.a ys;g tlÛj m‍%Yak uOHfha jqj;a i;=áka ld,h .;l<d' m‍%Yakhs i;=ghs ixixokh lr,d n,mqjdu i;=g fndfydu by<skau ;snqKd'

bÈßfha§;a wdorh mq¿jka Wmßufhkau ú¢kak lsh,hs uf.a ys; lshkafka'''' ug wdorjka;fhla bkakjd' ta;a újdyh .ek ;ju ys;,d keye'''' miq.sh ldf,a isÿùï tlal mqxÑ nhla ysf;a ;sfhkjd' Ôúf;a yefudau <Û wvqmdvq ;sfhkjd' wx.iïmQ¾K wh fldfyaj;a keye'''' ta;a i;=áka Ôj;afjkak W;aidy lrkjd'''


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.